ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

Data: 30.09.2014

1. Zamawiający:
Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ignalin”
Ignalin 67
11-100 Lidzbark Warmiński
telefon 601740727
NIP: 7432014662

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu nagłaśniającego do miejscowości Ignalin, którego poszczególne elementy zostały określone w opisie załącznika nr 1 do ogłoszenia.

3. Zakres robót: dostawa sprzętu nagłaśniającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia i przeprowadzenie instruktażu z obsługi dostarczonego sprzętu.

4. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu innego niż w załączniku nr 1 o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych.

5. Termin wykonania zamówienia : 14 dni od dnia podpisania umowy.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Kryterium oceny ofert – cena -100% – bilans cenowy załącznika cenowo-ofertowego.

8. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Pan Marek Werbicki, Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ignalin”, Ignalin 67, 11-100 Lidzbark warmiński z dopiskiem „ OFERTA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia wraz z wypełnionym załącznikiem cenowo-ofertowym do dnia 08.10.2014 r. O wpływie oferty decyduje data złożenia w siedzibie Zamawiającego – Ignalin 67, 11-100 Lidzbark Warmiński.

9. Bliższych informacji udziela Pan Marek Werbicki pod nr tel. 601740727

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen