Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 191,90 złotych za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Oznacza to, że w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe opłata stanowić będzie iloczyn liczby domków oraz ryczałtowej stawki opłaty.
Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Lidzbark Warmiński i wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji zmieniających z datą obowiązywania od 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Nieruchomości w Lidzbarku Warmińskim – tel. 89 767 32 74 wew. 36.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648)
• Uchwała Nr XXXVII/285/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
• Uchwała Nr XXXVII/286/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Do pobrania:

DEKLARACJA – DOMKI LETNISKOWE

Print Friendly, PDF & Email