ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 154/2020 z dnia 24.02.2020r.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku

 Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z poniższymi zasadami.

 • 1
 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi” prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o których realizacje składają oferty, wymienionymi w § 3 ogłoszenia. Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.
 2. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej organizacji pozarządowej.
 3. Konkurs ofert obejmuje WSPARCIE realizacji zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński o znaczeniu lokalnym wymienionych i opisanych w § 3 w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub POWIERZENIE realizacji zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego.
 • 2

Termin realizacji zadań

 1. Termin realizacji zadań wymienionych w § 3 ogłoszenia to rok 2020.

 

 • 3

Rodzaje zadań, szczegółowe warunki ich realizacji oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku 2020

 1. W ust. 3 wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania konkursowego oraz maksymalną kwotę wnioskowanej dotacji, którą należy uwzględnić przy opracowywaniu ofert. W przypadku przekroczenia w ofercie maksymalnej kwoty wnioskowanej dotacji zostanie ona odrzucona ze względów formalnych bez możliwości uzupełnienia.
 2. Zakres zadań konkursowych oraz kwoty dotacji przeznaczone na ich realizację:

 

 • POMOC SPOŁECZNA

prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

8.000,00 zł

 

Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania opisanego w ofercie wynosi 8.000,00 zł.

prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy

 

Informacji w sprawie w/w zadań udziela: Paulina Barcikowska-Zubel – inspektor ds. pozyskiwania funduszy pomocowych, tel. (089)767-32-74 wew. 31, e-mail: p.barcikowska@gminalidzbark.com.

 1. Kwoty przeznaczone na realizację zadań wskazanych w ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Lidzbark Warmiński lub suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie danego zadania.
 • 4

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% całkowitego kosztu zadania.
 2. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego i jest wskazywany   w ofercie
 3. Wkład własny stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Lidzbark Warmiński.
 4. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczeń wolontariuszy   i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej.
 5. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w realizację zadania (np. ufundowanych nagród, nieodpłatnie udostępnionej sali, świadczenia nieodpłatnych usług przez sponsorów m.in. poligraficznych, transportowych i innych) jego kalkulacja nie jest obowiązkowa i nie należy jej wskazywać w kalkulacji przewidywanych kosztów (cz. IV pkt 9 oferty). Wniesiony wkład rzeczowy w realizację zadania, również partnerów, organizacja pozarządowa opisuje w cz. IV pkt 13 oferty.

 

UWAGA:

Wkład osobowy-podczas realizacji zadania-powinien być udokumentowany przez organizację np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie    o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (wraz z wymienioną m.in. nazwą organizacji i zadania oraz wykonywanymi czynnościami).

Karta pracy wolontariusza powinna zawierać obowiązkowo: imię i nazwisko wolontariusza, nazwę zadania, wymienione czynności wykonywane przez wolontariusza, liczbę przepracowanych godzin wraz z terminem wykonania świadczenia, poświadczenie wykonywanej pracy wolontarystycznej przez osobę uprawniona do reprezentowania organizacji.

 

 1. Przekroczenie przez organizację pozarządową w ofercie: maksymalnej kwoty wnioskowanej dotacji wskazanej w § 3 ust. 3 lub określenie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanego w ust. 1, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej bez możliwości uzupełnienia.
 2. W przypadku zadań, w ramach których środki pochodzące z dotacji mają zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne, organizacja pozarządowa zobowiązana jest zawrzeć te informację  w uwagach do kosztorysu, wskazując pozycje kosztorysu, która dotyczy tego rodzaju wydatków.
 3. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Jest to warunek oceniany na etapie oceny formalnej oferty i podlega uzupełnieniu. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 5. Wysokość przyznaje dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie np. na podstawie rekomendacji komisji konkursowej opiniującej ofertę. W takim przypadku organizacja pozarządowa może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 6. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczna lub finansową oferenta.
 • 5

Terminy i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w następujących terminach:

Terminy

Rodzaje zadań

(szczegółowo opisane w § 3 ust. 3 ogłoszenia)

do 17 marca 2020

Pomoc społeczna

 

 1. Oferty należy przesyłać pocztą do Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. Oferty można również składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1 ( sekretariat, pok. nr 30).
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w siedzibie Urzędu Gminy.
 3. Ofertę należy wypełnić na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2057 ze zm.).
 4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć ofertę wspólną. Prawa i obowiązki wynikające ze złożenia oferty wspólnej określa art. 14 ust. 3-5 w/w ustawy.
 5. Ofertę należy złożyć wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.
 6. Do oferty należy dołączyć załączniki wynikające ze wzoru oferty wskazanym w ust. 4.
 7. Organizacja pozarządowa posiadająca uprawnienia do odliczania podatku naliczonego VAT wykazuje w kosztorysie zadania koszty kwalifikowane netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje jej prawo odliczania podatku VAT w całości lub części), a oferent nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.
 8. Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński odpowiedzialna za realizację zadania ma prawo żądać innych dokumentów i wyjaśnień od podmiotu składającego ofertę.
 9. Druki ofert można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński: www.bip.lidzbark.warmia.mazury.pl, zakładka Organizacje Pozarządowe, przy ogłoszeniu konkursowym.
 10. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1781 ze zm.) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego jest Gmina Lidzbark Warmiński – Urząd Gminy  Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • 6

Informacja nt. zrealizowanych przez Gminę Lidzbark Warmiński w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadań publicznych będących przedmiotem konkursu i związanych z nimi kosztami – ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. przeznaczono kwotę 8.000,00 zł. Zlecono 1 zadanie organizacji pozarządowej na kwotę 7.996,00 zł.
 2. Na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z zakresu turystyki w 2019 r. przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Nie zlecono żadnego zadania (nie złożono żadnej oferty).
 3. Na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury, tradycji, edukacji w 2019 r. przeznaczono kwotę 3.500,00 zł. Zlecono 1 zadanie 1 organizacji pozarządowej na kwotę 500,00 zł.
 4. Na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z zakresu wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych w 2019 r. przeznaczono kwotę 63 161,50 zł. Zlecono 2 zadania 2 organizacjom pozarządowym na kwotę 63 161,50 zł.
 5. Na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. przeznaczono kwotę 6.000,00 zł. Nie zlecono żadnego zadania (nie złożono żadnej oferty).
 6. Na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przeznaczono kwotę 12 000,00 zł (zlecono 1 zadanie 1 organizacji pozarządowej).

 

Wykazy zadań zleconych i zrealizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi znajdują się w sprawozdaniach z realizacji programów współpracy gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi w danym roku. Sprawozdania te umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w zakładce „Organizacje Pozarządowe” do 31 maja roku następnego. Wykazy poszczególnych zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w danym roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, na stronie: http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/.

 • 7

Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.
 2. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne określone w ust. 5.
 3. Z przyczyn formalnych odrzucane będą oferty nie spełniające kryteriów określonych w liczbie porządkowej od 1 do 10 katalogu kryteriów formalnych wymienionych w ust. 4 – bez możliwości uzupełnienia. Uzupełnieniu podlegają braki formalne wymienione w pkt 11 i 12 ust.
 4. OFERTY NIE UZUPEŁNIONE POD WZGLĘDEM FORMALNYM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 5. Kryteria formalne oceny oferty:

1) Oferta wpłynęła w terminie.

2) Oferent jest podmiotem uprawnionym do wzięcia udziału w konkursie.

3) Oferta została złożona na obowiązującym druku.

4) Zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji.

5) Termin realizacji zadania jest zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursu.

6) Wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania, określonej w ogłoszeniu konkursowym.

7) Organizacja wskazała podmiot/fundusz zewnętrzny, tj. spoza Gminy Lidzbark Warmiński, w ramach którego uzyskała, środki na realizację zadania i gdzie warunkiem koniecznym jest wkład własny organizacji.

8) Zadanie jest zgodne z zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

9) Oferta i załączniki (kserokopie) zostały podpisane przez osobę/y uprawnione.

10) Oferta zawiera wymagane załączniki:

– aktualny odpis z KRS lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji.

– stosowne oświadczenia i pełnomocnictwa związane ze statusem prawnym podmiotu (jeżeli dotyczy).

– oferta zawiera deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

– w przypadku pobierania opłat od adresatów zadania wskazano dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej (statut lub inny dokument wewnętrzny).

– potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu

 1. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez oferenta w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
 2. Oceny formalnej ofert dokonuje komisja konkursowa, której tryb powoływania oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone zostały w Rocznym programie współpracy Gminy Lidzbark Warmiński, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Wyniki oceny formalnej zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie od 7 do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wnioskodawca w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie określonym w ogłoszeniu (ust. 4 pkt 9-10). W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 3. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 4. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa
 5. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu jednego miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 7. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o opinię komisji konkursowej dokonaną na podstawie następujących kryteriów (zawartych w karcie oceny merytorycznej oferty w dokumencie wskazanym w ust. 7):

1) Realizacja zadania jest uzasadniona, celowa, zakładająca trwałe rezultaty, tj.:

– zadanie odpowiada na potrzeby odbiorców,

– cele są jasno określone, mierzalne i realne,

– rezultaty wskazują na zasadność realizacji zadania – wykazano trwałość rezultatów, wykazano wpływ rezultatów na osiągnięcie celu,

– działania są dobrane zgodnie z celem, wykonalne, odpowiednio zaplanowane, szczegółowo opisane i ekonomicznie zasadne,

– harmonogram zadania jest czytelny, jasny, terminy i działania są realnie zaplanowane,

– gwarantowana jest wysoka jakość zadania (poprzez doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kwalifikacje wykonawców, zaangażowane odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz osoby je realizujące),

2) Kosztorys realizacji zadania jest:

– czytelny, jasny,

– realny, nie jest zawyżony/zaniżony,

– wydatki są konieczne i uzasadnione,

– wysokość wkładu własnego uwzględnia udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł (jeśli dotyczy),

– spójny z harmonogramem,

– pozycje budżetu są dostatecznie opisane.

3) W realizację zadania zaangażowani są wolontariusze oraz członkowie organizacji

4) Zadanie angażuje społeczność/społeczności lokalne.

5) Zadanie jest realizowane w partnerstwie.

6) Zadanie ma charakter innowacyjny

 1. W zarządzeniu rozstrzygającym otwarty konkurs ofert Wójt Gminy przedstawia wykaz ofert wybranych do realizacji – wg kolejności na liście rankingowej. Dofinansowania udziela się kolejnym wybranym ofertom do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w konkursie – pod warunkiem uzyskania przez organizacje środków zewnętrznych.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy z przyczyn opisanych wyżej, Wójt Gminy może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych przepisach.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a organizacją.
 3. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
 4. Rozliczenia zadania należy dokonać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (tj. Dz.U. 2016, poz. 1300 ze zm.).

 1. Dotowana organizacja, która otrzyma dotację z budżetu gminy jest zobowiązana do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie Urzędu oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji,          o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 1. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w w/w otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofertach, umowach, aktualizacjach umów i sprawozdaniach:

 • administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński (dalej: Administrator).
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gminalidzbark.com
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w w/w otwartym konkursie ofert w dokumentacji składanej do Administratora w ramach konkursu, w tym realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO.
 • organizacja pozarządowa ma obowiązek poinformowania osób, których dotyczą przekazane przez nią Administratorowi dane osobowe, że przetwarza ich dane osobowe i przekazuje Administratorowi w celu wskazanym w pkt. 3.
 • osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • w każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia
  w w/w konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w w/w konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.

DO POBRANIA:

Oświadczenie 2020

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5

Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego_-_plik_edytowany_1

Załącznik nr 1 do sprawozdania-zestawienie faktur

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen