Lidzbark Warmiński 05.10.2023r.
OŚN.6840.37.2023.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w obrębie Markajmy.

Działka nr 186/45 o pow. 0,1149 ha położona w obrębie Markajmy, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 157m2. Kształt działki jest korzystny, zbliżony do trapezu. Działka jest nieogrodzona, ma dostęp do drogi publicznej od strony północnej, południowej i wschodniej, dojazd dobry, drogą o nawierzchni z trylinki. Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, gazową i wodną. Budynek został wybudowany w 1973r., w technologii tradycyjnej murowanej, okna w budynku są drewniane, drzwi zewnętrzne drewniane i stalowe, drzwi wewnętrzne drewniane i z płyty. Dach jednospadowy, o konstrukcji z płyt żelbetowych prefabrykowanych, pokryty papą. W budynku jest instalacja elektryczna, wodna, centralnego ogrzewania (grzejniki stalowe i żeliwne), gazowa i kanalizacyjna. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest piecem gazowym oraz piecem na paliwo stałe. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 124,99 m2 i składają się na nią: 3 pomieszczenia warsztatowe, 2 pomieszczenia socjalne, 2 korytarze, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, magazyn. Wysokość pomieszczeń wynosi od 3,10 do 3,30 m. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/45 położona w obrębie Markajmy oznaczona jest symbolem MN/U14 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.
Księga wieczysta OL1L/00019510/4

Cena wywoławcza 350.000,00 zł + VAT. Zaliczka 35.000,00 zł.

Rokowania odbędą się 9 listopada 2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.
Poprzednie przetargi: 13.07.2023r., 04.09.2023r.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty które do dnia 6 listopada 2023r.:
– wpłacą zaliczkę na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 listopada 2023r. zaliczka znajdowała się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.
– złożą zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania na budynek użytkowy w obrębie Markajmy” w sekretariacie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński lub prześlą pocztą na adres Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres zgłaszającego, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
– datę zgłoszenia,
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– proponowaną cenę za nieruchomość (wyższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,
– dowód wpłacenia zaliczki.

Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Powyższe ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na okres 30 dni, ogłoszenie w Gazecie Lidzbarskiej oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.

Obecność oferentów w dniu przeprowadzenia rokowań jest obowiązkowa. Obecność oferenta bądź wyznaczonego przez niego pełnomocnika (umocowanego pełnomocnictwem notarialnym) w obu częściach rokowań jest obowiązkowa. Na rokowania należy zabrać ze sobą dowód osobisty.
Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach jako nabywca zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie:
• osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,
• małżonkowie – do dokonywania czynności nabycia konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

 

Markajmy 186_45

Print Friendly, PDF & Email