Sygn. akt IZP.2613.1.2.2023.KA
Data: 27.03.2023r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
ogłasza przetarg ofertowy
na sprzedaż zrębki drzewnej
pozyskanej z wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych,
stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.).

1. Opis przedmiotu sprzedaży : zrębki mieszane pochodzące z wycinki drzew i krzewów (w większości liściastych) znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych, wraz z odbiorem przez kupującego z zaplecza techniczno-biurowego pod adresem Długołęka 9, 11-100 Lidzbark Warmiński. Zrębki drzewne w rozmiarze ok. 30×10 mm w ilości ok. 200 mp (metry przestrzenne) (±30% podanej ilości). Załadunek po stronie sprzedającego. Sprzedający dokona sprzedaży zrębki w całości, bez dzielenia na metry.

2. Cena wywoławcza: 50,00 zł/mp netto (słownie : pięćdziesiąt złotych 00/100)
Do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

3. Ofertę należy przesłać za pomocą operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup zrębki drzewnej”. Termin składania ofert upływa 04.04.2023r. o godz. 1000.

4. Pozostałe warunki:
1) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach bez żadnych ograniczeń.
2) Oferta powinna zawierać:
– imię, nazwisko lub nazwę firmy
– adres oferenta
– telefon kontaktowy
– ofertę cenową
3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 03.04.2023r. w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853, tytuł przelewu – wadium zrębki. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
4) Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy: złożoną przez oferenta, który nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
5) Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena za 1mp zrębki.
6) Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.
7) W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy uczestnikami, którzy takie oferty złożyli, najpóźniej na drugi dzień po otwarciu ofert.
8) Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)
9) Po wyborze oferty, oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do podpisania umowy oraz odbioru zrębki w terminie 14 dni od daty jej podpisania.
10) Pomiar zrębki odbywał się będzie na środku transportu kupującego, a dokonywać go będą uprawnieni przedstawiciele kupującego i sprzedającego.
11) Sprzedający wystawi fakturę na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez kupującego i sprzedającego.
12) Kupujący dokona zapłaty za odebraną zrębkę w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury na wskazane w niej konto.
5.Składnik mienia tj. zrębkę drzewną będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie zaplecza techniczno-biurowego Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400. Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Mackiewicz, tel. 668 325 184.
6. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego;
Załącznik nr 2 – klauzula RODO;

zrębki

zrębki

Print Friendly, PDF & Email