ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
życzenia
informacja wpłaty

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 91/2019 z dnia 15.07.2019 r.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

 • 1

Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku 2019 r.

 1. Celem konkursu jest wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez dofinansowanie wkładów własnych, które organizacja pozarządowa wnosi do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Przez „fundusze zewnętrzne” rozumie się środki pochodzące spoza gminy Lidzbark warmiński.
 2. W konkursie będą wybrane oferty dot. WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, w następującym zakresie zadań szczegółowych: dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza gminy Lidzbark Warmiński.

UWAGA: Składająca ofertę organizacja zobowiązana jest do podania w niej (wzór oferty – tabela nr VI. Inne informacje) nazwy zewnętrznego fundusz/konkursu/programu, w ramach którego uzyskała dofinansowanie oraz linku do zasad uzyskania środków z funduszu zewnętrznego.

 1. Środki przeznaczone w konkursie na realizację zadań w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych to: 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 0/100). Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji w ramach jednej oferty to: 3 200,00 zł.
 2. Dotacja może zostać udzielona organizacjom w wysokości do 100% wymaganego wkładu własnego, tj. takiego, który ma ona obowiązek zapewnić zgodnie z zasadami innych konkursów/programów/funduszy. Pod względem formalnym zostaną odrzucone oferty realizacji zadań, których wkład własny – zgodnie z zasadami dofinansowania zewnętrznego – nie może być finansowany z budżetu gminy Lidzbark Warmiński lub innych źródeł publicznych.
 3. Zadanie nie może w żadnej części być już finansowane z budżetu gminy Lidzbark Warmiński w ramach innych konkursów lub trybów udzielania dotacji, w tym z budżetów jego jednostek organizacyjnych.
 4. W przypadku gdy organizacja pozyska już środki na wkład własny z innych źródeł niż budżet Gminy Lidzbark Warmiński i będzie starała się o jego uzupełnienie w ramach niniejszego konkursu – suma środków wkładu własnego organizacji nie może przekroczyć jego wymaganej przez instytucję zewnętrzną minimalnej wysokości.
 5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
 • 2

Termin, warunki składania ofert

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową pożytku publicznego w zakresie zadań wymienionych w § 1 ust. 2, w ogłoszeniu określane terminem: „organizacje”. Dotacja może zostać udzielona na realizację zadania w zakresie działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacji.
 2. Termin składania ofert: od dnia ogłoszenia konkursu do 6 sierpnia 2019.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

 1. Oferty należy przesyłać pocztą do Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim (ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński) Oferty można również składać osobiście w Urzędzie Gminy w Lidzbarku warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok.30.
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji (w tym dot. części finansowanej z funduszy zewnętrznych);

2) opis rezultatów;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (w tym szczegółowo wskazane wydatki z dotacji z budżetu Gminy Lidzbark Warmiński)

4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o uzyskanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

5) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania, a w przypadku pobierania opłat od adresatów zadania należy wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej, statut lub inny dokument wewnętrzny (w tabeli pkt VI Inne informacje). Jest to warunek oceniany na etapie oceny formalnej oferty i podlega uzupełnieniu. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

6) informacje nt. przeznaczenia środków z dotacji na wydatki inwestycyjne w uwagach do kosztorysu, wskazując pozycje kosztorysu, która dotyczy tego rodzaju wydatków ( w tabeli pkt VI. Inne informacje),

7) inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty;

8) informację nt. zewnętrznych środków finansowych (spoza Gminy Lidzbark Warmiński), które organizacja pozyskała na realizację zadania, nazwę funduszu/programu/konkursu, link do zasad uzyskania środków z funduszu zewnętrznego (w tabeli pkt VI. Inne informacje).

 1. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki wynikające ze wzoru oferty.
 2. Wniesiony do zadania wkład osobowy, stanowiący nieodpłatne świadczenie wolontariuszy lub pracę społeczną członków organizacji na rzecz zadania, powinien być udokumentowany przez organizacje pozarządową poprzez np.: porozumienie/umowę z wolontariuszem, kartę czasu pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (szczegółową wycenę należy wykazać w pkt VI. 2 oferty).
 3. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć ofertę wspólną. Prawa i obowiązki wynikające ze złożenia oferty wspólnej określa art. 14 ust. 3-5 wymienionej ustawy.
 4. Organizacja pozarządowa posiadająca uprawnienia do odliczania podatku naliczonego VAT wykazuje w kosztorysie zadania koszty kwalifikowalne netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje jej prawo odliczania podatku VAT w całości lub w części), a oferent nieposiadający takiego uprawnienia-w kwotach brutto.
 5. Ofertę należy wypełnić na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 2057).
 6. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania ma prawo żądać od oferenta innych dokumentów związanych z realizacją zadania lub działalnością organizacji.
 7. Druki ofert można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński: www.biplidzbark.warmia.mazury.pl, zakładka: Organizacje Pozarządowe/Otwarte konkursy ofert – przy ogłoszeniu konkursowym.
 • 3

Termin i warunki realizacji zadań

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2019. Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. z tym, że z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z jego realizacją powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji, reguluje umowa pomiędzy Gminą Lidzbark Warmiński a organizacją.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 • 4

Informacja nt. zrealizowanych przez Gminę Lidzbark Warmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W roku 2019 na zlecenia zadań Gminy Lidzbark Warmiński w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych przeznaczono kwotę 60 000,00 zł. W roku 2018 była to kwota  8 700,00 zł. W roku 2018 zawarto 2 umowy, w ramach konkursu wpłynęły 2 oferty.

Wykaz zadań wraz kwotami przyznanych dotacji w roku 2018:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie”

Centrum Edukacji Ekologicznej w Kłębowie

5 149,43

2.

Stowarzyszenie „Kraszewo-wieś naszych marzeń”

Jesień życia w kolorach tęczy

3 150,00

 

 • 5

Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.
 2. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne określone w ust. 4.
 3. Z przyczyn formalnych odrzucane będą oferty nie spełniające kryteriów określonych w liczbie porządkowej od 1 do 10 katalogu kryteriów formalnych wymienionych w ust. 4 – bez możliwości uzupełnienia. Uzupełnieniu podlegają braki formalne wymienione w pkt 11 i 12 ust.
 4. OFERTY NIE UZUPEŁNIONE POD WZGLĘDEM FORMALNYM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 5. Kryteria formalne oceny oferty:

1) Oferta wpłynęła w terminie.

2) Oferent jest podmiotem uprawnionym do wzięcia udziału w konkursie.

3) Oferta została złożona na obowiązującym druku.

4) Zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji.

5) Termin realizacji zadania jest zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursu.

6) Wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania, określonej w ogłoszeniu konkursowym.

7) Organizacja wskazała podmiot/fundusz zewnętrzny, tj. spoza Gminy Lidzbark Warmiński, w ramach którego uzyskała, środki na realizację zadania i gdzie warunkiem koniecznym jest wkład własny organizacji.

8) Zadanie jest zgodne z zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

9) Oferta i załączniki (kserokopie) zostały podpisane przez osobę/y uprawnione.

10) Oferta zawiera wymagane załączniki:

– aktualny odpis/wydruk z KRS lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji.

– oferta zawiera informację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

– stosowne oświadczenia i pełnomocnictwa związane ze statusem prawnym podmiotu (jeżeli dotyczy).

– w przypadku pobierania opłat od adresatów zadania wskazano dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej (statut lub inny dokument wewnętrzny).

– potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu

– załącznik nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 1. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez oferenta w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
 2. Oceny formalnej ofert dokonuje komisja konkursowa, której tryb powoływania oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone zostały w Rocznym programie współpracy Gminy Lidzbark Warmiński, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Wyniki oceny formalnej zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, tj. do 13 sierpnia 2019r. Wnioskodawca w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie określonym w ogłoszeniu (ust. 4 pkt 9-10). W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 3. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa
 4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu jednego miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 6. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o opinię komisji konkursowej dokonaną na podstawie następujących kryteriów (zawartych w karcie oceny merytorycznej oferty w dokumencie wskazanym w ust. 7):

1) Realizacja zadania jest uzasadniona, celowa, wpisuje się w założenia wymienione w ogłoszeniu konkursowym.

2) Działania są odpowiednio dobrane, uzasadnione i dobrze opisane.

3) Dobór kadry i innych zasobów wykorzystanych przy realizacji zadania gwarantuje wysoka jego jakość.

4). Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest: realna, spójna z harmonogramem.

5) Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego w regionie – zadanie angażuje społeczność/społeczności lokalne, jest realizowane w partnerstwie, zaangażowani są wolontariusze oraz członkowie organizacji (kryterium strategiczne).

 1. W zarządzeniu rozstrzygającym otwarty konkurs ofert Wójt Gminy przedstawia wykaz ofert wybranych do realizacji – wg kolejności na liście rankingowej. Dofinansowania udziela się kolejnym wybranym ofertom do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w konkursie – pod warunkiem uzyskania przez organizacje środków zewnętrznych.
 • 6

Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2018, poz.450 ze zm.).
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
 3. Wójt Gminy może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 • 7

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy z przyczyn opisanych wyżej, Wójt Gminy może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a organizacją.
 3. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
 4. Rozliczenia zadania należy dokonać zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 2057) wraz z zestawieniem faktur, stanowiącym Załącznik nr 1 do sprawozdania..
 5. Dotowana organizacja, która otrzyma dotację z budżetu gminy jest zobowiązana do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie Urzędu oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen