ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku z zakresu TURYSTYKI.

 

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zasadami wymienionymi poniżej.

§ 1

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi” prowadzące działalność statutową w zakresie turystyki. Zadanie może być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

 2. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej organizacji pozarządowej.

 3. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński o znaczeniu lokalnym wymienionych i opisanych w § 3, w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy bądź powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Lidzbark Warmiński w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego.

 

§ 2

Termin realizacji zadań

 1. Termin realizacji zadania wymienionego w § 3 ogłoszenia to rok 2018.

 

§ 3

Rodzaje zadań, szczegółowe warunki ich realizacji oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku 2018

 1. Konkurs ofert obejmuje realizacje następujących zadań w zakresie turystyki:

 1. organizacja rajdów, zlotów i innych przedsięwzięć promujących walory turystyczne gminy

 1. Na realizację zadań publicznych Gminy Lidzbark warmiński w zakresie turystyki przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania opisanego w ofercie wynosi 2.000,00 zł.

 2. Kwoty przeznaczone na realizację zadań wskazanych w ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Lidzbark Warmiński lub suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie danego zadania.

Informacji w sprawie w/w zadań udziela: Paulina Barcikowska-Zubel – podinspektor ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i oświaty oraz Agnieszka Rasińska Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych, Oświaty i Promocji Gminy Lidzbark Warmiński, tel. (089)767-32-74 wew.31, e-mail: p.barcikowska@gminalidzbark.com.

§ 4

Zasady przyznawania dotacji

 1. Organizacja pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% całkowitego kosztu zadania.

 2. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego i jest wskazywany w ofercie.

 3. Wkład własny stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Lidzbark Warmiński.

 4. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego – w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej.

 5. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w realizację zadania (np. ufundowanych nagród, nieodpłatnie udostępnionej sali, świadczenia nieodpłatnych usług przez sponsorów m.in. poligraficznych, transportowych i innych) jego kalkulacja nie jest obowiązkowa i nie należy jej wskazywać w kalkulacji przewidywanych kosztów (cz. IV pkt 9 oferty). Wniesiony wkład rzeczowy w realizację zadania, również partnerów, organizacja pozarządowa opisuje w cz. IV pkt 13 oferty.

UWAGA:

Wkład osobowy-podczas realizacji zadania-powinien być udokumentowany przez organizację np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (wraz z wymienioną m.in. nazwą organizacji i zadania oraz wykonywanymi czynnościami).

Karta pracy wolontariusza powinna zawierać obowiązkowo: imię i nazwisko wolontariusza, nazwę zadania, wymienione czynności wykonywane przez wolontariusza, liczbę przepracowanych godzin wraz z terminem wykonania świadczenia, poświadczenie wykonywanej pracy wolontarystycznej przez osobę uprawniona do reprezentowania organizacji.

 1. Przekroczenie przez organizację pozarządową w ofercie: maksymalnej kwoty wnioskowanej dotacji wskazanej w § 3 ust. 3 lub określenie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanego w ust. 1, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej bez możliwości uzupełnienia.

 2. W przypadku zadań, w ramach których środki pochodzące z dotacji mają zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne, organizacja pozarządowa zobowiązana jest zawrzeć te informację w uwagach do kosztorysu, wskazując pozycje kosztorysu, która dotyczy tego rodzaju wydatków.

 3. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Jest to warunek oceniany na etapie oceny formalnej oferty i podlega uzupełnieniu. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 5. Wysokość przyznaje dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie np. na podstawie rekomendacji komisji konkursowej opiniującej ofertę. W takim przypadku organizacja pozarządowa może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 6. Wójt gminy Lidzbark Warmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczna lub finansową oferenta.

§ 5

Terminy i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.05.2018r.

 1. Oferty należy przesyłać pocztą do Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. Oferty można również składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1 ( sekretariat, pok. nr 30).

 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w siedzibie Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego.

 3. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert, ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300).

 4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą złożyć ofertę wspólną. Prawa i obowiązki wynikające ze złożenia oferty wspólnej określa art. 14 ust. 3-5 w/w ustawy.

 5. Ofertę należy złożyć wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu w wersji papierowej.

 6. Do oferty należy dołączyć załączniki wynikające ze wzoru oferty wskazanym w ust. 4.

 7. Organizacja pozarządowa posiadająca uprawnienia do odliczania podatku naliczonego VAT wykazuje w kosztorysie zadania koszty kwalifikowane netto (z wyjątkiem kosztów, w odniesieniu do których nie przysługuje jej prawo odliczania podatku VAT w całości lub części), a oferent nieposiadający takiego uprawnienia – w kwotach brutto.

 8. Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński odpowiedzialna za realizację zadania ma prawo żądać innych dokumentów i wyjaśnień od podmiotu składającego ofertę.

 9. Druki ofert można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński: www.bip.lidzbark.warmia.mazury.pl, zakładka Organizacje Pozarządowe, przy ogłoszeniu konkursowym.

 10. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Gmina Lidzbark Warmiński (Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński). Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór ofert w ramach otwartego konkursu oraz w celu zawarcia oraz wykonania umowy o realizacją zadania publicznego pomiędzy Gmina Lidzbark Warmiński a podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania publicznego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prawidłowego złożenia oferty i wzięcia udziału w postępowaniu mającym na celu wybór ofert w ramach otwartego konkursu. Osobom fizycznym, których dane zawarte są w treści oferty, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

§ 6

Informacja nt. zrealizowanych przez Gminę Lidzbark Warmiński w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadań publicznych będących przedmiotem konkursu i związanych z nimi kosztami – ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z zakresu turystyki w 2017 r. przeznaczono kwotę 2.000,00 zł (1 zadania zlecone 1 organizacji pozarządowej).

Wykazy zadań zleconych i zrealizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi znajdują się w sprawozdaniach z realizacji programów współpracy gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi w danym roku. Sprawozdania te umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w zakładce „ Organizacje Pozarządowe”. Wykazy poszczególnych zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w danym roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, na stronie: http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/.

§ 7

Zasady, tryb i kryteria oraz termin wyboru ofert.

1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.

2. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne określone w ust. 4.

3. Z przyczyn formalnych odrzucane będą oferty nie spełniające kryteriów określonych w punktach od 1 do 9 katalogu kryteriów formalnych wymienionych w ust. 4 – bez możliwości uzupełnienia. Oferty nie uzupełnione pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.

4. Kryteria formalne oceny oferty:

1) oferta wpłynęła w terminie.

2) oferent jest podmiotem uprawnionym do wzięcia udziału w konkursie.

3) oferta została złożona na obowiązującym druku.

4) zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji.

5) termin realizacji zadania jest zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursu.

6) wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza maksymalnych kwot dofinansowania, określonych w § 3 pkt. 2.

7) organizacja wskaże program/fundusz, w ramach którego uzyskała środki na realizację zadania, gdzie warunkiem koniecznym jest finansowy wkład własny organizacji.

8) zadanie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

9) oferta i załączniki (kserokopie) zostały podpisane przez osobę/y uprawnione.

10) oferta zawiera wymagane załączniki zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert, ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300).Załączniki:

– Aktualny odpis z KRS lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej

działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji

– Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu

– Stosowne oświadczenia i pełnomocnictwa związane ze statusem prawnym podmiotu (jeżeli dotyczy).

5. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

6. Oceny formalnej ofert dokonuje komisja konkursowa, której tryb powoływania oraz zasady pracy, a także kryteria oceny ofert określone zostały w Rocznym programie współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Wyniki oceny formalnej zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński, w zakładce „Organizacje Pozarządowe” w terminie do 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Organizacja pozarządowa w terminie do 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie określonym w ogłoszeniu. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.

7. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.

8. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa, której tryb powoływania oraz zasady pracy, a także kryteria oceny ofert określone zostały w Rocznym programie współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

9. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

10. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

11. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. realizacja zadania jest uzasadniona, celowa:

 • celowość oferty, zadanie odpowiada na potrzeby odbiorców, zawarto aktualną diagnozę odnosząca się do danego środowiska

 • cele są jasno określone, mierzalne i realne,

 • działania są dobrane zgodnie z celem, wykonalne, szczegółowo opisane i ekonomicznie zasadne, odpowiednio zaplanowane w harmonogramie,

 • gwarantowana jest wysoka jakość zadania (poprzez doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kwalifikacje wykonawców, zaangażowane odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz osoby je realizujące),

3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,

4) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego zadania,

5) rezultaty wskazują na zasadność realizacji zadania-zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe spójne z celami; w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały, zakładana jest kontynuacja, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców

6) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest: realna, nie jest zawyżona/zaniżona, wydatki są konieczne i uzasadnione, wysokość wkładu własnego uwzględnia udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł, jest czytelna, jasna, pozycje budżetu są dostatecznie opisane, spójna z harmonogramie.

8) wykazany wkład własny organizacji- przez wkład własny organizacji rozumiany jest zarówno wkład finansowy w realizację zadania oraz wkład osobowy, tj. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,

9) pozyskanie do współpracy partnerów: organów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej, partnerów publicznych i prywatnych. Wskazano zaangażowanie partnerów oraz zakres ich współpracy, wielosektorowość, partycypacja w kosztach lub innych zasobach, również w ramach oferty wspólnej.

12. W zarządzeniu rozstrzygającym otwarty konkurs ofert Wójt Gminy przedstawia wykaz ofert wybranych do realizacji – wg kolejności na liście rankingowej. Dofinansowania udziela się kolejnym wybranym ofertom do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w konkursie – pod warunkiem uzyskania przez organizacje środków zewnętrznych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy z przyczyn opisanych wyżej, Wójt Gminy może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych przepisach.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a organizacją.

3. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.

4. Rozliczenia zadania należy dokonać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2016, poz. 1300).

5. Dotowana organizacja, która otrzyma dotację z budżetu gminy jest zobowiązana do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie Urzędu oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen