Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 09.08.2019 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 09.08.2019 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018, poz.450 ze zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza gminy Lidzbark Warmiński, termin realizacji do końca 2019 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2019-3.200,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

  1. Stowarzyszenie „Kraszewo-wieś naszych marzeń” na realizację zadania pn. „Kraszewska Akademia Seniora” – kwota dotacji: 3200,00 zł.