ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Lidzbark Warmiński, dnia 19.01.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji
polegającej na modernizacji świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym nr 17
na działce 269/1 w miejscowości Kochanówka

Znak sprawy: FOS.2712.1.2016.RA

1. Zamawiający:
Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
Telefon (089) 767 32 74
e-mail: a.rasinska@gminalidzbark.com
NIP: 743-18-62-715
Faks (089)767 32 74
2. Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.).).
Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA O PRZETARGU OFERTOWYM.

3. Termin wykonania zamówienia: 30 czerwiec 2016 r.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
5. Kryterium oceny ofert – cena -100%.

Miejsce i termin składania ofert : oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z dopiskiem „ OFERTA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOCHANÓWKA” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia w siedzibie zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój nr 30 lub pocztą na adres Zamawiającego do dnia 26.01.2016 r. do godz. 10:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faxem lub mailowo.
6. Informacji w sprawie powyższego ogłoszenia udziela Pan Zbigniew Charun – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa tel. 89 767 32 74 w. 15
7. Wzór oferty w załączeniu – załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA O PRZETARGU OFERTOWYM
8. Wzór umowy w załączeniu – załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA O PRZETARGU OFERTOWYM

 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Załącznik nr 3 – wzór umowy na opracowanie dokumentacji projektowej

 

 

Protokół z otwarcia ofert

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen