ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁANIEWO

Data: 24.09.2014 r.

1. Zamawiający:
Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax 89 767 32 74
NIP 7431862715
REGON 510742787

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Łaniewo, które zostały określone w opisie załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
2) Zakres robót: dostawa i montaż placu zabaw zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;

Plac zabaw w Łaniewie:
* Zestaw zabawowy ze ślizgiem– 1 sztuka

* Karuzela 4-osobowa krzyżowa-1 sztuka

* Piaskownica 3×3-1 sztuka

* Przykrycie do piaskownicy 3×3 – 1 sztuka

* Huśtawka wagowa-1 sztuka

* Ławka z oparciem-2 sztuki

* Kosz na śmieci-2 sztuki

* Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw-1 sztuka

Dostarczone w opisie zabawki muszą posiadać atesty dopuszczające je do użytku;

3. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia kart technicznych proponowanych urządzeń zabawowych
4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 października 2014 r.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.
7. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA: „Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Łaniewo” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński  do dnia: 01.10.2014 r.  do godz. 10.00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 19.

O wpływie decyduje data stempla pocztowego. Nie dopuszcza się składania ofert faxem lub e-mailem.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen