ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
 1. Zamawiający :                                                    Data: 08.06.2016 r.
  Gmina Lidzbark Warmiński
  ul. Krasickiego 1
  11-100 Lidzbark Warmiński
  tel/fax 89 767 32 74
  NIP 7431862715
  REGON 510742787

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Blanki, które zostały określone w opisie załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
  2) Zakres robót: dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;

  Siłownia zewnętrzna Blanki:
  * wioślarz+pylon+prasa nożna– 1 sztuka
  * biegacz+pylon+orbit rek -1 sztuka
  * twister+wahadło-1 sztuka

Dostarczone w opisie zabawki muszą posiadać atesty dopuszczające je do użytku;

 

 1. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia kart technicznych proponowanych urządzeń.
 2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 lipca 2016 r.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 4. Kryterium oceny ofert – cena 100%.
 5. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA: „Dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Blanki” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński  do dnia: 16.06.2016 r. godz. 10.00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 30.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Urzędu Gminy.

 1. Wzór umowy – załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

Do pobrania:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen