ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO DLA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON) W RAMACH PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO „USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) 2014-2020 DZIAŁANIE 2.8 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

W oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Gmina Lidzbark Warmiński jako wnioskodawca w ramach konkursu grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu grantowego.

 

 1. OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował będzie:

Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Lidzbark Warmiński usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 1. CEL PARTNERSTWA

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu grantowego przygotowanego w odpowiedzi na projekt pozakonkursowy „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wniesienie przez partnera do Projektu kapitału ludzkiego (wiedzy, doświadczenii najlepszych praktyk), zasobów organizacyjnych bądź technicznych, co pozytywnie wpłynie na osiągnięcie celu Projektu.

 

 • ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PROJEKCIE PRZEZ PARTNERA:
 1. Opracowanie koncepcji działań merytorycznych projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie we współpracy z Wnioskodawcą,
 2. Wspólne zarządzanie projektem zgodnie z zasadami realizacji PO WER 2014-2020,
 3. Pomoc w organizacji działań aktywizujących społecznie i zawodowo użytkowników i użytkowniczek usług door-to-door.
 4. Działania związane ze wsparciem i pomocą osobom objętym działaniami w ramach projektu grantowego.

 

 1. WYMAGANIA DLA PARTNERA
 2. Partner nie może być podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 1843 oraz z 2020 r. poz 288).
 3. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu zapisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r ze zm.).
 4. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 5. Wniesienie do Projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału merytorycznego zaangażowanego w realizację Projektu) oraz techniczno-organizacyjnych (program dydaktyczny i merytoryczny).
 6. Działalność statutowa związana z pomocą społeczną i działaniem na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 7. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w tym:
 8. a)  min 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów dla społeczności lokalnych,
 9. Wyrażanie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 10. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.

 OFERTA:

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 1. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 30.07.2020 r. do godz. 9.00, do Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, przy czym decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na Partnera do projektu w ramach projektu pozakonkursowego „usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Nie otwierać do dnia 30.07.2020 r. do godz. 9.00.

na adres:

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

 • LICZBA PARTNERÓW

Jeden partner będący podmiotem zewnętrznym, wybranym w ramach niniejszego naboru.

 • OSOBA DO KONTAKTU

Paulina Barcikowska-Zubel

Tel. 897673274 wew.31

e-mail: p.barcikowska@gminalidzbark.pl

 1. KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW
 1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa – max. 10 pkt.
 2. Deklarowany wkład kadrowy i techniczny w realizację celu partnerstwa – max. 10 pkt.
 3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze – max 10 pkt.
 1. UWAGI
 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 1. a)  podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie 

     zostało najwyżej ocenione,

 1. b)  unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 1. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.
 2. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Lidzbark Warmiński nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, w szczególności Gmina Lidzbark Warmiński nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 3. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 4. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 5. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa  o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Gmina Lidzbark Warmiński dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 7. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 8. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim.
 9. Udział partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

 

Oferta realizacji


Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen