ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z NGO w 2019 r.

Na podstawie uchwały Nr VIII/58/11 Rady Gminy Lidzbark warmiński z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie konsultowania niektórych projektów prawa miejscowego, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 10 października 2018 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31 października 2017 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: p.barcikowska@gminalidzbark.com

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Lidzbarku Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

3) bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w sekretariacie (pok. 30) Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim

Program współpracy na rok 2019 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.gminalidzbark.com lub w Urzędzie Gminy-pok.31.

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen