Sygn. akt IZP.2600.3.2021.KA

Data : 08.06.2021r.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 266 H, stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.). Parametry techniczne samochodu specjalnego:

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO

Rodzaj pojazdu Samochód specjalny
Marka STAR
Typ 266 H
Rok produkcji 1986
Rodzaj paliwa DIESEL
Przebieg 9608 km
Pojemność silnika 6842 ccm
Moc silnika 110 kW
Ilość cylindrów 6
Dopuszczalna masa całkowita 11200 kg

Cena wywoławcza: 8.000,00 zł (słownie : osiem tysięcy złotych 00/100).

Stan pojazdu – dobry. Wszystkie naprawy potwierdzone fakturami VAT (do wglądu).

Ofertę (w związku z epidemią wirusa COVID-19) należy przesłać za pomocą operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do skrzynki podawczej zamontowanej przy Urzędzie Gminy z dopiskiem „Oferta na samochód STAR 266 H”. Termin składania ofert upływa 17.06.2021r. o godz. 10:00.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 16.06.2021r. w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli oferent nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wartość umowy sprzedaży poza VATEM.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. samochód STAR 266H można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 10:00 – 14:00.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Nykiel pokój Nr 15, tel. (089) 767 32 74 w.15.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Print Friendly, PDF & Email