Sygn. akt  IZP.2613.1.1.2024.KA                                                               Data: 12.03.2024r.

 

Ogłoszenie
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż zrębki drzewnej
pozyskanej z wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych,
stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm).

 

 1. Opis przedmiotu sprzedaży : zrębki mieszane (mieszanka liściasto-iglasta z przewagą liściastej) pochodzące z wycinki drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych, wraz z odbiorem przez kupującego z zaplecza techniczno-biurowego pod adresem Długołęka 9, 11-100 Lidzbark Warmiński. Zrębki drzewne w rozmiarze
  ok. 30×10 mm w ilości  ok. 1000 mp (metry przestrzenne) 
  (±30% podanej ilości). Załadunek po stronie sprzedającego. Sprzedający dokona sprzedaży zrębki w całości, bez dzielenia na metry. Sprzedający zaleca uprzednie oględziny przedmiotu sprzedaży.

 

 1. Cena wywoławcza: 60,00 zł/mp netto  (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100)
  Do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

 

 1. Ofertę  należy przygotować  na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia i przesłać za pomocą operatora pocztowego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup zrębki drzewnej”. Termin składania ofert upływa 26.03.2024r. o godz. 1000.

 

 1. Złożenie oferty stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do ogłoszenia.

 

 1. Pozostałe warunki :
 • Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach bez żadnych ograniczeń.
 • Oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko lub nazwę firmy
 • adres oferenta
 • telefon kontaktowy
 • ofertę cenową
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 25.03.2024r.
  w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),  przelewem na konto Urzędu Gminy 
  Nr  85 1020 3541 0000 5102 0316 8853, tytuł przelewu – wadium zrębki. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone po podpisaniu umowy. Wadium nie podlega zwrotowi
  w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę : złożoną po wyznaczonym terminie lub
  w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy; złożoną przez oferenta, który
  nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
 • Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena za 1mp zrębki.
 • Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.
 • W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy uczestnikami, którzy takie oferty złożyli, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.
 • Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego gminalidzbark.com (w zakładce: Aktualności)
 • Po wyborze oferty, oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do podpisania umowy oraz odbioru zrębki w terminie 14 dni od daty jej podpisania.
 • Pomiar zrębki odbywał się będzie na środku transportu kupującego, a dokonywać go będą uprawnieni przedstawiciele kupującego i sprzedającego.
 • Sprzedający wystawi fakturę na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez kupującego i sprzedającego.
 • Kupujący dokona zapłaty za odebraną zrębkę w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury na wskazane w niej konto.

 

 1. Składnik mienia tj. zrębkę drzewną będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie zaplecza techniczno-biurowego Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,  w dni robocze, w godz. 1000 – 1400. Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Mackiewicz , tel. 668 325 184.
 2. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego (do pobrania);

Załącznik nr 2 – klauzula RODO (do pobrania);

 

zrębki zrębki zrębki

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email