ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 433/2018z dnia 27.08.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

 Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

 

 • 1

Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku

2018 r.

 Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lidzbark Warmiński, realizowanych z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych.

 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej razem „organizacjami pozarządowymi”) mogą składać oferty na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób starszych, w szczególności ich aktywizacji i integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez edukację, upowszechnianie kultury i sztuki, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Środki przeznaczone w konkursie na realizację zadań w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych to: 3 200,00zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych zero groszy).
 3. Oferta konkursowa ma zawierać propozycję realizacji zadania, które jest dofinansowane z funduszy zewnętrznych, tj. spoza gminy Lidzbark Warmiński, czyli organizacja już otrzymała dofinansowanie lub podjęta jest decyzja w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację proponowanego zadania.
 4. Dotacja może zostać udzielona organizacjom realizującym zadania Gminy Lidzbark Warmiński wskazane w ust. 1 – w wysokości do 100% wymaganego wkładu własnego, tj. takiego, który ma ona obowiązek zapewnić zgodnie z zasadami innych konkursów/programów/funduszy. Pod względem formalnym zostaną odrzucone oferty realizacji zadań, których wkład własny – zgodnie z zasadami dofinansowania zewnętrznego – nie może być finansowany z budżetu gminy Lidzbark Warmiński lub innych źródeł publicznych. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji to 3 200,00 zł.
 5. Zadanie nie może w żadnej części być już finansowane z budżetu gminy Lidzbark Warmiński w ramach innych konkursów lub trybów udzielania dotacji, w tym z budżetów jego jednostek organizacyjnych.
 6. W przypadku gdy organizacja pozyska już środki na wkład własny z innych źródeł niż budżet Gminy Lidzbark Warmiński i będzie starała się o jego uzupełnienie w ramach niniejszego konkursu – suma środków wkładu własnego organizacji nie może przekroczyć jego wymaganej przez instytucję zewnętrzną minimalnej wysokości.
 7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

 

 

 • 2

Termin, warunki składania ofert

 

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową pożytku publicznego w zakresie zadań wymienionych w § 1, w ogłoszeniu określane terminem: „organizacje”. Dotacja może zostać udzielona na realizację zadania w zakresie działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacji.
 2. Termin składania ofert: od dnia ogłoszenia konkursu do 19 września 2018 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

 1. Oferty należy przesyłać pocztą do Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim (ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński) Oferty można również składać osobiście w Urzędzie Gminy w Lidzbarku warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok.30.
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji (w tym dot. części finansowanej z funduszy zewnętrznych);

2) opis rezultatów wskazany w części IV pkt 5. oferty (w tym informacje w tabeli);

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (w tym szczegółowo wskazane wydatki z dotacji z budżetu Gminy Lidzbark Warmiński)

4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o uzyskanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

5) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania, a w przypadku pobierania opłat od adresatów zadania należy wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej (statut lub inny dokument wewnętrzny);

6) inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty;

7) informację nt. zewnętrznych środków finansowych (spoza Gminy Lidzbark Warmiński), które organizacja pozyskała na realizację zadania, nazwę funduszu/programu/konkursu lub link do zasad uzyskania środków z funduszu zewnętrznego.

 1. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki wynikające ze wzoru oferty.
 2. Ofertę należy wypełnić wg. wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016, poz. 1300).
 3. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania ma prawo żądać od oferenta innych dokumentów związanych z realizacją zadania lub działalnością organizacji.

 

 • 3

Termin i warunki realizacji zadań

 

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2018. Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. z tym, że z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z jego realizacją powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji, reguluje umowa pomiędzy Gminą Lidzbark Warmiński a organizacją.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

 • 4

Informacja nt. zrealizowanych przez Gminę Lidzbark Warmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W roku 2018 na zlecenia zadań Gminy Lidzbark Warmiński w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych przeznaczono kwotę 5 500,00 zł. W roku 2017 była to kwota 14 365,00 zł. W roku 2017 zawarto 5 umów, w ramach konkursu wpłynęło 5 ofert.

Wykaz zadań wraz kwotami przyznanych dotacji w roku 2017:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo

Rodzina razem

5700,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie

ARTystyczne Stryjkowo

3800,00

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie

Uzbrojenie osobiste strażaków OSP w Stryjkowie

1125,00

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie

Uzbrojenie osobiste strażaków OSP w Runowie

1240,00

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu

Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rogóżu

2500,00

 

 • 5

Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.
 2. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne określone w ust. 4.
 3. Z przyczyn formalnych odrzucane będą oferty nie spełniające kryteriów określonych w liczbie porządkowej od 1 do 10 katalogu kryteriów formalnych wymienionych w ust. 4 – bez możliwości uzupełnienia. Uzupełnieniu podlegają braki formalne wymienione w pkt 11 i 12 ust.
 4. OFERTY NIE UZUPEŁNIONE POD WZGLĘDEM FORMALNYM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 5. Kryteria formalne oceny oferty:

1) Oferta wpłynęła w terminie.

2) Oferent jest podmiotem uprawnionym do wzięcia udziału w konkursie.

3) Oferta została złożona na obowiązującym druku.

4) Zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji.

5) Termin realizacji zadania jest zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursu.

6) Wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania, określonej w ogłoszeniu konkursowym.

7) Organizacja wskazała podmiot/fundusz zewnętrzny, tj. spoza Gminy Lidzbark Warmiński, w ramach którego uzyskała, środki na realizację zadania i gdzie warunkiem koniecznym jest wkład własny organizacji.

8) Zadanie jest zgodne z zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.

9) Oferta i załączniki (kserokopie) zostały podpisane przez osobę/y uprawnione.

10) Oferta zawiera wymagane załączniki:

– aktualny odpis z KRS lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji.

– stosowne oświadczenia i pełnomocnictwa związane ze statusem prawnym podmiotu (jeżeli dotyczy).

– oferta zawiera deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

– w przypadku pobierania opłat od adresatów zadania wskazano dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej (statut lub inny dokument wewnętrzny).

– potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu

 1. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez oferenta w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
 2. Oceny formalnej ofert dokonuje komisja konkursowa, której tryb powoływania oraz zasady pracy a także kryteria oceny ofert określone zostały w Rocznym programie współpracy Gminy Lidzbark Warmiński, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Wyniki oceny formalnej zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wnioskodawca w terminie 7 dni od zamieszczenia wyników ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie określonym w ogłoszeniu (ust. 4 pkt 9-10). W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 3. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa
 4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu jednego miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 6. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o opinię komisji konkursowej dokonaną na podstawie następujących kryteriów (zawartych w karcie oceny merytorycznej oferty w dokumencie wskazanym w ust. 7):

1) Realizacja zadania jest uzasadniona, celowa, zakładająca trwałe rezultaty, tj.:

– zadanie odpowiada na potrzeby odbiorców,

– cele są jasno określone, mierzalne i realne,

– rezultaty wskazują na zasadność realizacji zadania – wykazano trwałość rezultatów, wykazano wpływ rezultatów na osiągnięcie celu,

– działania są dobrane zgodnie z celem, wykonalne, odpowiednio zaplanowane, szczegółowo opisane i ekonomicznie zasadne,

– harmonogram zadania jest czytelny, jasny, terminy i działania są realnie zaplanowane,

– gwarantowana jest wysoka jakość zadania (poprzez doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kwalifikacje wykonawców, zaangażowane odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz osoby je realizujące),

2) Kosztorys realizacji zadania jest:

– czytelny, jasny,

– realny, nie jest zawyżony/zaniżony,

– wydatki są konieczne i uzasadnione,

– wysokość wkładu własnego uwzględnia udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł,

– spójny z harmonogramem,

– pozycje budżetu są dostatecznie opisane.

3) W realizację zadania zaangażowani są wolontariusze oraz członkowie organizacji

4) Zadanie angażuje społeczność/społeczności lokalne.

5) Zadanie jest realizowane w partnerstwie.

6) Zadanie ma charakter innowacyjny

 1. W zarządzeniu rozstrzygającym otwarty konkurs ofert Wójt Gminy przedstawia wykaz ofert wybranych do realizacji – wg kolejności na liście rankingowej. Dofinansowania udziela się kolejnym wybranym ofertom do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w konkursie – pod warunkiem uzyskania przez organizacje środków zewnętrznych.
 • 6

Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.).
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
 3. Wójt Gminy może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

 • 7

Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy z przyczyn opisanych wyżej, Wójt Gminy może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a organizacją.
 3. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
 4. Rozliczenia zadania należy dokonać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016, poz. 1300).
 5. Dotowana organizacja, która otrzyma dotację z budżetu gminy jest zobowiązana do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie Urzędu oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej; kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen