ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015 r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.13.2014.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminalidzbark.com

Lidzbark Warmiński: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015r.
Numer ogłoszenia: 246099 – 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lidzbark Warmiński , ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7673274, faks 089 7673274.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych ogółem, które trzeba będzie odebrać i zagospodarować, w okresie trwania umowy (12 miesięcy), od właścicieli nieruchomości szacuje się na 1077 Mg; w tym:
a) odpadów zmieszanych – 600 Mg
b) tworzywa sztuczne – 220 Mg
c) opakowania ze szkła i szkło – 130 Mg
d) papier i tektura – 90 Mg
e) metale – 4 Mg
f) odpady wielkogabarytowe – 7 Mg
g) zużyte opony – 10 Mg
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 15 Mg
i) odpady niebezpieczne – 1 Mg Ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia została oszacowana na podstawie ilości odpadów zebranych w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2014r. Podana ilość odpadów stanowi wielkość orientacyjną i Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania innej ilości odpadów niż zakładana.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna : posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21); wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);
•  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna : że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ)
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Za spełnienie warunku dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie : co najmniej 2 pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z funkcją kompaktującą, co najmniej 2 pojazdami z funkcją kompaktującą przystosowaną do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz ich opisu, (wzór wykazu stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ)
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1 , którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Za spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna : złożenie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł. (słownie : sto tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 – Cena – 95
•    2 – aspekty ekologiczne i społeczne – 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wynikającej z przepisów prawa zmiany stawki podatku VAT, w stosunku do stawki z dnia sporządzenia oferty wykonawcy, złożonej w niniejszym postępowaniu.
2. W przypadku zmiany osób wymienionych w umowie reprezentujących strony;
3. Wszystkie zmiany muszą być zawarte na podstawie aneksu do umowy wprowadzającego te zmiany podpisanego przez obie strony umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku uruchomienia regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Olsztynie oraz stacji przeładunkowej w Medynach. W związku z tym Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalidzbark.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1 , pokój Nr 31 lub pobrać ze strony internetowej.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2014 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1 , pokój Nr 19 lub przesłać na adres Zamawiającego..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen