ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015 r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.13.2014.KA

MODYFIKACJA SIWZ

Data: 03.12.2014 r.

Dotyczy: modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015 r.” w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 246099-2014 w dniu 27.11.2014 r.

Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
REGON: 510742787
NIP: 743-18-62-715
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax (089) 767 32 74
e-mail: aniaprzetarg@op.pl

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) wprowadzone zostają zmiany SIWZ w rozdziale XV pkt 1 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, który otrzymuje brzmienie :

1. Cena wykonania zamówienia – 95 %

Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma od członka komisji maksymalną ilość punktów = 95 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100 x 0,95
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad – cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów przyznanych przez członków komisji zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Zmiana treści SIWZ dotyczyła maksymalnej ilości punktów, którą otrzyma od członka komisji oferta z najniższą ceną (było 90 pkt powinno być 95 pkt). Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen