ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.13.2014.KA

MODYFIKACJA SIWZ

Data: 02.12.2014 r.    

Dotyczy: modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2015 r.”
w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 246099-2014 w dniu 27.11.2014r.
Zamawiający:
Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
REGON: 510742787
NIP: 743-18-62-715
Miejscowość Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax (089) 767 32 74
e-mail: aniaprzetarg@op.pl
Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) wprowadzone zostają zmiany SIWZ w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia tj . pkt 3 ppkt 4) Charakterystyka Gminy Lidzbark Warmiński, który otrzymuje brzmienie:
4) liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi 1727, w tym jednorodzinnych – 1662, wielorodzinnych – 65 (przy minimum 4 wyodrębnionych lokalach).
Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen