ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej
Sygnatura akt: OG.271.1.10.2015.KA

MODYFIKACJA SIWZ

                                                                                         Data: 14.12.2015 r.

Dotyczy: modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

„Dostawę energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Lidzbark Warmiński oraz jej jednostek organizacyjnych”

w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 182585-2015 w dniu 10.12.2015 r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                       Gmina Lidzbark Warmiński

REGON:                                              510742787

NIP:                                                    743-18-62-715

Miejscowość                                       Lidzbark Warmiński

Adres:                                                 ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) wprowadzone zostają następujące zmiany SIWZ:

Rozdział IV (Termin wykonania zamówienia) otrzymuje brzmienie:

Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2018r. z tym że sprzedaż rozpocznie się od dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, tj. nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w tej Umowie z zastrzeżeniem art. 231 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.).”

Rozdział V (Warunki udziału w postępowaniu …) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

  • za potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna złożenie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz złożenie oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.
  • za potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.
  • za potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia, Zamawiający uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.
  • za potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

Rozdział XXI (Warunki zmiany umowy) pkt 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

5. Pozostałe zmiany:

  1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ,
  2. zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
  3. zmiana stawki podatku akcyzowego zawartego w stawce netto 1 kWh energii elektrycznej czynnej.
  4. zmiana podyktowana zmianą Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Cena energii elektrycznej zostanie powiększona o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.

6. Wszystkie zmiany zostaną zawarte na podstawie aneksu do umowy wprowadzającego te zmiany podpisanego przez obie strony umowy.

 

Do pobrania treść prawidłowo brzmiącego załącznika Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Do pobrania treść prawidłowo brzmiącego załącznika Nr 6 do SIWZ:

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen