ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Informujemy, że do dnia 28.02.2019r. można składać wnioski na realizację inicjatywy lokalnej w 2019 r. Założeniem inicjatywy była przede wszystkim aktywizacja mieszkańców małych miejscowości i umożliwienie im realizowania przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia oraz wzrost poziomu estetyki danej miejscowości.

W ramach Inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński mogli ubiegać się o realizację zadania publicznego w zakresie:
1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński;
2. Działalności charytatywnej;
3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6. Promocji i organizacji wolontariatu;
7. Edukacji oświaty i wychowania;
8. Działalności w sferze kultury fizyczne i turystyki;
9. Ochrony przyrody, w tym zieleni we wsiach;
10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

Do wniosku należy załączyć:

1) oświadczenie wnioskodawców (grupy mieszkańców) zawierające deklarację udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (ze wskazaniem sposobu wniesienia udziału),
2) jeżeli wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kopię odpisu z właściwego rejestru, wyciąg z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Udział wnioskodawców w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może być wniesiony w następujących formach:
a) świadczenia pracy społecznej,
b) świadczenia pieniężnego,
c) świadczenia rzeczowego.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – pok.31 lub pod nr tel. (08)7673274 wew.31.

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen