ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Informuję, że do dnia 28.02.2018r. można składać wnioski na realizację inicjatywy lokalnej w 2018 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

Do wniosku należy załączyć:

1) oświadczenie wnioskodawców (grupy mieszkańców) zawierające deklarację udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (ze wskazaniem sposobu wniesienia udziału),
2) jeżeli wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kopię odpisu z właściwego rejestru, wyciąg z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Udział wnioskodawców w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może być wniesiony w następujących formach:
a) świadczenia pracy społecznej,
b) świadczenia pieniężnego,
c) świadczenia rzeczowego.

OŚWIADCZENIE –  POBIERZ

WZÓR WNIOSKU – POBIERZ

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen