INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FIAT DUCATO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI.

Znak sprawy: IZP.2600.3.2022.KA Data: 25.11.2022r.

w II przetargu ofertowym
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Mała Gastronomia Łukasz Flis
23-300 Janów Lubelski

z ceną za samochód specjalny FIAT DUCATO – 21.102,00 zł
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dwa złote)

Print Friendly, PDF & Email