ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na usługi
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2016r.”
Sygnatura akt: OG.271.1.9.2015.KA

Data: 31.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)

I. Zamawiający:

1. Nazwa:   Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres:   Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod:  11-100
4. Miejscowość:  Lidzbark Warmiński
5. Województwo: warmińsko-mazurskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia:
Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem w BZP na portalu UZP pod numerem 180219- 2015 w dniu 7.12.2015r. oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.gminalidzbark.com oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.

1. Rodzaj zamówienia:  usługi
      
CPV: 90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami
90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów
90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów
            
2. Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

III. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński w 2016r.”

IV. Wybór oferty:
Wykonawca:
a) Nazwa: KOMA Sp. z o.o. Sp. k.
b) Adres: ul. Sikorskiego 19c
c) Kod pocztowy: 19-300
d) Miejscowość: Ełk
e) Województwo: warmińsko – mazurskie

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta pod względem formy i treści odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru oferty. Kryteria wyboru oferty to:

Cena wykonania zamówienia – 98 %
Termin płatności – 2%

Nazwy i adresy wykonawców oraz punktacja w kryterium oceny ofert:
Oferty oceniała trzyosobowa komisja przetargowa.

Oferta Nr 1 – KOMA Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Sikorskiego 19c
  19-300 Ełk
kryterium – cena 98%        – 294,00 pkt
kryterium – termin płatności 2%      – 6,00 pkt

Razem punktów – 300,00

Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Dantyszka 13
  11-100 Lidzbark Warmiński
kryterium – cena 98%        – 197,79 pkt
kryterium – termin płatności 2%      – 6,00 pkt

Razem punktów – 203,79

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen