ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego w roku 2016 do zbiornika magazynującego  na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.
Sygnatura akt: OG.271.1.12.2015.KA

Data: 07.01.2016 r.
 
INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2013r., poz. 907 ze zm.)  

I.    Zamawiający
1.    Nazwa:         Gmina Lidzbark Warmiński
2.    Adres:         Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3.    Kod:        11-100
4.    Miejscowość:     Lidzbark Warmiński
5.    Województwo:    warmińsko-mazurskie

II.    Tryb i przedmiot zamówienia
Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem w BZP na portalu UZP pod numerem 354100- 2015 w dniu 28.12.2015r. oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.gminalidzbark.com  oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.

1.    Rodzaj zamówienia:     dostawy
                     CPV:      09.13.41.00-8
                                                                                                   
2.    Tryb udzielenia zamówienia:     przetarg nieograniczony.

III.    Nazwa  nadana  zamówieniu przez  Zamawiającego:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego w roku 2016 do zbiornika magazynującego na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.
IV.    Wybór oferty:

Wykonawca:
a)    Nazwa:  BOSS19 Spółka z o.o.
b)    Adres: ul. Młodkowskiego 40A
c)    Kod pocztowy: 11-700
d)    Miejscowość: Mrągowo
e)    Województwo: warmińsko – mazurskie

Uzasadnienie wyboru oferty:  Oferta pod względem formy i treści  odpowiada  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryterium wyboru oferty była 100% cena. Oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Nazwy i adresy wykonawców oraz punktacja w kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty była 100% cena. Oferty oceniała trzyosobowa komisja.

Oferta Nr 1 –     BOSS19 Spółka z o.o.
        ul. Młodkowskiego 40A
        11-700 Mrągowo
            razem punktów – 300,00

Oferta Nr 2 –     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
        Henryk  Waśniewski
        ul. Kolejowa 11
        11-230 Bisztynek
            razem punktów – 298,95
        
Oferta Nr 3 –     FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.j.
        ul. Pstrowskiego 28
        10-602 Olsztyn
            razem punktów – 298,95

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen