ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 797-32-74
Przetarg nieograniczony na dostawy miału węglowego na potrzeby kotłowni komunalnych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w sezonie grzewczym 2015/2016
Sygnatura akt: OG.271.1.8.2015.KA

data: 30.09.2015r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.)

I.    Zamawiający

1.    Nazwa:         Gmina Lidzbark Warmiński
2.    Adres:         Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3.    Kod:        11-100
4.    Miejscowość:     Lidzbark Warmiński
5.    Województwo:    warmińsko-mazurskie

II.    Tryb i przedmiot zamówienia
Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem w BZP na portalu UZP pod numerem 138239-2015 z dnia 18.09.2015r. oraz zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego: www.gminalidzbark.com i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.

1.    Rodzaj zamówienia:     dostawy
                     CPV:     09.11.12.10-5                             
2.    Tryb udzielenia zamówienia:     przetarg nieograniczony.

III.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Dostawy miału węglowego na potrzeby kotłowni komunalnych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w sezonie grzewczym 2015/2016”

IV.    Wybór oferty:
Wykonawca:
a)    Nazwa: WARMIAK
b)    Adres: Sarnowo 5, Biuro Handlowe w Lidzbarku Warmińskim ul. Warmińska 26
c)    Kod pocztowy: 11-100
d)    Miejscowość: Lidzbark Warmiński
e)    Województwo: warmińsko-mazurskie

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta pod względem formy i treści odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryterium wyboru oferty była 100% cena. Oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Nazwy i adresy wykonawców oraz punktacja w kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty była 100% cena. Oferty oceniała trzyosobowa komisja.

Oferta nr 1 –     WARMIAK
Sarnowo 5
Biuro Handlowe
ul. Warmińska 26
11-100 Lidzbark Warmiński
razem punktów – 300,00

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen