ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej
Sygnatura akt: OG.271.1.10.2015.KA

data: 31.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907)

I. Zamawiający
1. Nazwa:   Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres:   Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod:  11-100
4. Miejscowość:  Lidzbark Warmiński
5. Województwo: warmińsko-mazurskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia
Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem w BZP na portalu UZP pod numerem 182585-2015 z dnia 10.12.2015r. oraz zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego: www.gminalidzbark.com i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.

1. Rodzaj zamówienia:  dostawy
      CPV:  09.00.00.00-3
      09.30.00.00-2       
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

III. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Lidzbark Warmiński oraz jej jednostek organizacyjnych”.

IV. Wybór oferty:
Wykonawca:
a) Nazwa: GREEN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
b) Adres: A. Słonimskiego 6
c) Kod pocztowy: 50-304
d) Miejscowość: Wrocław
e) Województwo: dolnośląskie

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta pod względem formy i treści odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryterium wyboru oferty była 100% cena. Oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Nazwy i adresy wykonawców oraz punktacja w kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty była 100% cena. Oferty oceniała trzyosobowa komisja.

Oferta nr 1 – MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA
Sp. z o.o.
ul. T. Wendy 7/9
81-341 Gdyni
razem punktów – 285,33
 
Oferta nr 2 –  CORRENTE Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki,
razem punktów – 295,89

Oferta Nr 3 – Green SA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32,00-838 Warszawa
Centrum Obsługi Klientów
ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław
razem punktów – 300,00;

Oferta nr 4 –  ENERGA OBRÓT SA
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
razem punktów – 288,78;

Oferta nr 5 –  Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
razem punktów – wykluczona i odrzucona;

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen