ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Data : 23.10.2014r.

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2013r., poz. 907 ze zm.)

 Zamawiający

 Nazwa: Gmina Lidzbark Warmiński
 Adres: Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
 Kod: 11-100
 Miejscowość: Lidzbark Warmiński
 Województwo: warmińsko-mazurskie

 Tryb i przedmiot zamówienia

Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem w BZP na portalu UZP pod numerem 214905-2014 w dniu 10.10.2014r. oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego : www.gminalidzbark.com  oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.

Rodzaj zamówienia: usługi

CPV: 90.41.00.00-4- usługi usuwania ścieków

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 Nazwa  nadana  zamówieniu przez  Zamawiającego:

„Usługi wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w latach 2014-2017”.

Wybór oferty:

Wykonawca:

a) Nazwa:  Zarobkowy Przewóz Osób Bartczak Waldemar
b) Adres : ul. Bartoszycka  5
c) Kod pocztowy : 11-100
d) Miejscowość : Lidzbark Warmiński
e) Województwo : warmińsko – mazurskie

Uzasadnienie wyboru oferty :  Oferta pod względem formy i treści  odpowiada  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryterium wyboru oferty była 100% cena. Oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Nazwy i adresy wykonawców oraz punktacja w kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty była 100% cena. Oferty oceniała trzyosobowa komisja.

Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Piłsudskiego 18

11-100  Lidzbark Warmiński

razem punktów – 232,38

Oferta Nr 2 – Zarobkowy Przewóz Osób Bartczak Waldemar

ul. Bartoszycka 5

11-100  Lidzbark Warmiński

razem punktów – 300,00

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen