ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności  
Sygnatura akt: OG.271.1.11.2015.KA

Data: 28.12.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

I. Zamawiający

1. Nazwa:   Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres:   Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod:  11-100
4. Miejscowość:  Lidzbark Warmiński
5. Województwo: warmińsko-mazurskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia
Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem w BZP na portalu UZP pod numerem 182805- 2015 z dnia 10.12.2015r. oraz zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego: www.gminalidzbark.com oraz zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.
Część I Zamówienia: przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Część II Zamówienia: przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego w zakresie: – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, – ubezpieczenie autocasco, – ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, – ubezpieczenia assistance.
Część III Zamówienia: przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie jednostek OSP Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP: – ubezpieczenie imienne, zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, – ubezpieczenie bezimienne.
1. Rodzaj zamówienia:  usługi
      CPV:  66.51.00.00-8
      66.51.50.00-3
      66.51.60.00-0
      66.51.21.00-3
      66.51.41.10-0
      66.51.61.00-1
            
2. Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

III. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

IV. Wybór oferty:
Część I:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wykonawca:
a) Nazwa: INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
VIENNA INSURANCE GROUP Oddział w Olsztynie
b) Adres: ul. Michała Kajki 3
c) Kod pocztowy: 10-546
d) Miejscowość: Olsztyn
e) Województwo: warmińsko – mazurskie

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta pod względem formy i treści odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty. Kryterium wyboru oferty była

Cena łączna ubezpieczenia – 85%
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%

Nazwy i adresy wykonawców oraz punktacja w kryterium oceny ofert:

Oferty oceniała trzyosobowa komisja.

Oferta Nr 1 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Północny
II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie
ul. Wyszyńskiego 1 lok.402
10-457 Olsztyn
kryterium – cena 85%       – 169,23 pkt
kryterium – zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% – 45,00 pkt

Razem punktów       – 214,23 pkt

Oferta Nr 2 – INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
VIENNA INSURANCE GROUP
ul. Michała Kajki 3
10-546 Olsztyn
kryterium – cena 85%       – 255,00 pkt
kryterium – zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% – 29,49 pkt

Razem punktów       – 284,49 pkt

Oferta Nr 3 – TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
kryterium – cena 85%       – 192,84 pkt
kryterium – zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% – 33,63 pkt

Razem punktów       – 226,47 pkt

Część II:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenie autocasco,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
Ubezpieczenie assistance.

Wykonawca:
a) Nazwa: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Olsztynie
b) Adres: ul. 1 Maja 13
c) Kod pocztowy: 10-117
d) Miejscowość: Olsztyn
e) Województwo: warmińsko – mazurskie

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta pod względem formy i treści odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty. Kryterium wyboru oferty była

Cena łączna ubezpieczenia – 85%
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%

Nazwy i adresy wykonawców oraz punktacja w kryterium oceny ofert:
Oferty oceniała trzyosobowa komisja.

Oferta Nr 1 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Region Północny
II Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie
ul. Wyszyńskiego 1 lok.402
10-457 Olsztyn
kryterium – cena 85%       – 189,69 pkt
kryterium – zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% – 18,84 pkt

Razem punktów       – 208,53 pkt

Oferta Nr 3 – TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
kryterium – cena 85%       – 255,00 pkt
kryterium – zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% – 45,00 pkt

Razem punktów       – 300,00 pkt

Część III:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

Wykonawca:
a) Nazwa: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Olsztynie
b) Adres: ul. 1 Maja 13
c) Kod pocztowy: 10-117
d) Miejscowość: Olsztyn
e) Województwo: warmińsko – mazurskie

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta pod względem formy i treści odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty. Kryterium wyboru oferty była

Cena łączna ubezpieczenia – 85%
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%

Nazwy i adresy wykonawców oraz punktacja w kryterium oceny ofert:
Oferty oceniała trzyosobowa komisja.

Oferta Nr 2 – INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
VIENNA INSURANCE GROUP
ul. Michała Kajki 3
10-546 Olsztyn
kryterium – cena 85%       – 189,30 pkt
kryterium – zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% – 0,00 pkt

Razem punktów       – 189,30 pkt

Oferta Nr 3 – TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
kryterium – cena 85%       – 255,00 pkt
kryterium – zaakceptowanie klauzul dodatkowych 15% – 45,00 pkt

Razem punktów       – 300,00 pkt

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen