ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 z póżn.zm.) na podstawie oceny jakości wody z dnia 28 marca 2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim znak:  HK. 4020.5.33.2017, wydanej po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński informuje mieszkańców o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Morawie.

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen