Wójt Gminy Lidzbark Warmiński wzywa właścicieli/ użytkowników nieruchomości do złożenia informacji o posiadanym zbiorniku do gromadzenia nieczystości ciekłych, osobiście w Urzędzie Gminy przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, za pomocą platformy e-PUAP lub wysyłając na adres e-mail: gminalidzbark@pnet.pl

Informację należy złożyć na załączonym oświadczeniu:

OŚWIADCZENIE nieczystości ciekłe

Powyższe informacje  są niezbędne w celu zaktualizowania gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, którą zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są prowadzić.

 

Print Friendly, PDF & Email