ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

oscrOkręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Olsztynie informuje o agrochemicznej obsłudze rolnictwa, a w szczególności:

1. Zadania stacji chemiczno – rolniczych związane z agrochemiczną obsługą rolnictwa reguluje ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 z 2007 r. poz. 1033, z późn. zm).
Aktualnie do ważniejszych zadań realizowanych przez stacje należą:
– badania odczynu i zasobności gleb w makro – i mikroelementy oraz materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa nawozowego,
– badania gleb, ziem, podłoży i pożywek dla potrzeb upraw warzywniczych, sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników,
– badania jakości pasz gospodarskich,
– badania składu chemicznego nawozów,
– badania osadów ściekowych i ścieków w celu rolniczego wykorzystania,
– opiniowanie planów nawożenia,
– sporządzenie planów nawożenia,
– opracowywanie zleceń nawozowych oraz map odczynu i zasobności gleby,
– prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa,
– badania monitoringowe azotu mineralnego oraz fosforu przyswajalnego w glebach Polski, a także azotu azotanowego w wodach do głębokości 90 cm pod powierzchnią terenu.

2. Wysokość opłat pobieranych za wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno – rolnicze zadania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1210).

3. Wysokość opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposób jej uiszczenia określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1131).

4. Terytorialny zasięg działania okręgowych stacji chemiczno – rolniczych określa załącznik do zarządzenia Nr 17 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. poz. 17 (Dz. U. MRiRW z 2004 r. Nr. 12).

5. Organizacją badań gleb w gospodarstwach rolnych dla potrzeb doradztwa nawozowego na terenie gminy Lidzbark Warmiński zajmuje się Pan Aleksander Tymiec.

6. Więcej informacji o działalności Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Olsztynie można znaleźć na stronie internetowej www.oschr.olsztyn.pl

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen