ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Sygn. akt IOŚ.2600.5.2019.KA

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytacja)

na sprzedaż ciągnika rolniczego MASSEY FERGUSON MF 3075,

stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).

Parametry techniczne ciągnika rolniczego MASSEY FERGUSON MF 3075 :

DANE TECHNICZNE CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Rodzaj pojazdu

CIĄGNIK ROLNICZY

Marka

MASSEY FERGUSON

Typ

B85/4

Producent

MASSEY FERGUSON

Rok produkcji

1995

Silnik/numer:

PERKINS England/ AH31277*U668841Y*

Rodzaj silnika

ZS

Pojemność silnika

3990 cm3

Moc silnika

71 kW

Ilość cylindrów

4

Chłodzenie

Pośrednie

Masa własna

4480 kg

Napęd

4WD

OGUMIENIE

Przednie

MITAS 380×70 R24 jednorodne

Tylne

STOMIL 480×70 R34 jednorodne

Parametry techniczne ładowacza czołowego Hydrometal

DANE TECHNICZNE ŁADOWACZA CZOŁOWEGO

Marka

HYDROMETAL

Firma

HYDROMETAL Ostrów Mazowiecka Polska

Typ

AT-30

Rok zakupu

2011

Masa własna

485 kg

Max udźwig

1600 kg

Max udźwig na wysokość 1,0 m

1800 kg

Pojemność łyżki

2,2 m3

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul, Krasickiego 1, sala konferencyjna p. nr 1.

 2. Cena wywoławcza: 50.000,00 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 3. Stan maszyny – dobry. Maszyna użytkowana przy remontach dróg gminnych. Wszystkie naprawy potwierdzone fakturami VAT (do wglądu).

 4. Pozostałe informacje :

 1. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy winny dysponować odpisem z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru lub ewidencji wskazującym w szczególności zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny dysponować wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 09.05.2019r. w kwocie 2.000,00 zł (słownie : dwa tysiące złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy nr 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990, podając w tytule : „Wadium przetarg na ciągnik rolniczy”. Wpłaty należy dokonać z wyprzedzeniem, aby wskazana kwota wpłynęła na konto Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński w podanym wyżej terminie.

 4. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać organizatorowi przed przystąpieniem do licytacji.

 5. Kwota postąpienia wynosi 100,00 zł (słownie : sto złotych).

 6. Przetarg jest ważny jeśli nastąpi przynajmniej jedno postąpienie

 7. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

 8. Wadium uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone na konto, z którego zostało przelane przed upływem 3 dni od daty przetargu, a uczestnikowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą.

 10. Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pojazdu, pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium, przed podpisaniem umowy sprzedaży, w terminie 5 dni od daty przetargu, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia oraz wpłaconego wadium.

 11. Nie wpłacenie przez uczestnika ceny nabycia w terminie 5 dni od daty przetargu równoznaczne jest z utratą prawa z przybicia i utratą wpłaconego wadium.

 12. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, traci prawa z przybicia oraz wpłaconego wadium

 13. Wydanie przedmiotu przetargu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny i podpisaniu umowy sprzedaży.

 14. Wartość umowy sprzedaży poza VATEM.

 15. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

 16. Regulamin przetargu stanowi załącznik do ogłoszenia.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. ciągnik rolniczy MF 3075 wraz z ładowaczem czołowym AT-30 można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Nykiel, pokój Nr 15, tel. (089) 767 32 74 w.15.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Lidzbark Warmiński, 30.04.2019r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen