ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński 1.10.2019r.

IOŚ.6840.12.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej w obrębie Drwęca.

 

Udział 1/3 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi oraz w gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 26/1 o pow. 1,4700 ha w obrębie geodezyjnym Drwęca. Księga wieczysta OL1L/00005322/8.

 

Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Wadium 5.000,00 zł.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka stanowi tereny zabudowy zagrodowej.

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 8 listopada 2019r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg został ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości ze względu na przedmiot sprzedaży, którym jest udział w nieruchomości.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z oświadczeniem, iż znany jest uczestnikowi przedmiot przetargu i z tego tytułu nie wnosi i nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Gminy Lidzbark Warmiński.
  2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym ustala się najpóźniej do dnia 8 listopada 2019r. do godziny 1400.
  3. Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 13 listopada 2019r.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 13, tel/fax. 89 767 3274. w 13.

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen