Gmina Lidzbark Warmiński znalazła się w w gronie jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – na zrealizowanie projektu “Klucz do mocy bez przemocy”.

Celem Projektu będzie zapewnienie w okresie od czerwca 2023r. do grudnia 2023r. systemowego wsparcia na rzecz rodzin Gminy Lidzbark Warmiński zagrożonych i doznających przemocy, zmagających się z kryzysami w obszarze opiekuńczo-wychowawczym.

Rodziny objęte wsparciem będą miały zapewnioną pomoc psychologiczną, pogłębione wparcie socjalne. Rodzice zmagający się z trudnościami w obszarze opiekuńczo-wychowawczym będą miały możliwość wziąć udział w zajęciach edukacyjnych wychowania bez przemocy. W ramach dofinansowania przewidziany jest zakup komputera do świadczenia usług w formie online oraz przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewiduje się następujące efekty Projektu:

Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Wzrost integracji rodzin w społeczności lokalnej.
Podniesienie świadomości rodzin w zakresie destrukcyjnych skutków przemocy w rodzinie.
Wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Poprawa komunikacji i kooperacji między członkami GR i ZP.
Zwiększenie wiedzy i umiejętności u 15 specjalistów z zakresu pracy z rodzinami w obszarze problemu przemocy.
Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
Podniesienie jakości usług kierowanych do osób zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
Nabycie przez rodziny umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów.
Zwiększenie motywacji do poprawy relacji wewnątrzrodzinnych.
Zwiększenie umiejętności rozpoznawania potrzeb dzieci i właściwego reagowania na nie.
Rozwój poradnictwa rodzinnego.
Rozwój sposobu komunikacji do udzielenia pomocy specjalistycznej.

Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości 19200,00 zł

Wkład własny to kwota 10 600,00 zł.

dofinansowanie - informacja

Print Friendly, PDF & Email