ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 24.04.2020r.

GOŚ.6840.11.2018.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Ignalin.

 

Niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 124/2, obręb Ignalin,
o powierzchni 0,1106 ha. Działka położona w centralnej części wsi Ignalin przy drodze wojewódzkiej nr 513 w odległości około 7 km od Lidzbarka Warmińskiego. Działka o terenie płaskim, kształt trapezu, położona w rejonie zabudowy mieszkalnej i usługowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, posadowiony jest na niej hydrant.

Księga wieczysta OL1L/00029436/4.

 

Cena wywoławcza 20.000,00 zł. Wadium 2.000,00 zł.

Poprzednie przetargi:  28.02.2019r., 18.04.2019r., 8.07.2019r., 3.09.2019r., 14.11.2019r., 21.01.2020r., 31.03.2020r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działkę stanowią pastwiska trwałe i grunty orne.

 

Przetarg odbędzie się 26 maja  2020r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 maja 2020r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.     

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32 74 w. 17.

 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński 24.04.2020r.

IOŚ.6840.15.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kaszuny.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 142/4 o pow. 0,2900 ha. Działka położona jest przy urządzonej drodze gruntowej na terenach rolnych. Księga wieczysta  OL1L/00020433/0.

 

Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.

Poprzedni przetarg: 10.03.2020r.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako Bp 0,21 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane oraz RVI 0,08 ha – grunty orne, częściowo porośnięte drzewostanem

 

Przetarg odbędzie się 26 maja 2020r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 maja 2020r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274. w 17.

Lidzbark Warmiński 06.04.2020r.

IOŚ.6840.16.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 06.04.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W KŁĘBOWIE.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 220/1 o pow. 2,82 ha położona w obrębie Kłębowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028559/5.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 300.000,00 zł +23%VAT.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 06.04.2020r.

IOŚ.6840.19.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 06.04.2020r.

NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W STRYJKOWIE.

 

 1. Lokal użytkowy nr 7 w budynku mieszkalno – użytkowym nr 11 w miejscowości Stryjkowo położony na działce nr 259 o pow.0,0666 ha. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3195/10000. Księga wieczysta OL1L/00032741/9.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 06.04.2020r.

OŚN.6840.1.2020.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 06.04.2020r.

NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MARKAJMACH.

 

 

 1. Zabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/12 o pow. 0,0712 ha położona w obrębie Markajmy, zapisana w księdze wieczystej nr OL1L/00019233/8.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 70.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen