ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Sprzedaż i najem mienia

Sygn. akt  BIN.2600.16.2020.KA

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza  III przetarg ofertowy

na sprzedaż koparko-ładowarki,

stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

 

Parametry techniczne koparko – ładowarki JCB 4CX z 2008 r.

Continue reading

BIN.7150.2.2020.KG

WYKAZ

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia  30 kwietnia 2020r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy  Lidzbark Warmiński przeznaczonych w najem położonych w Markajmach przy ul. Bartoszyckiej 28, 11-100 Lidzbark Warmiński:

Continue reading

Lidzbark Warmiński 24.04.2020r.

IOŚ.6840.18.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Sarnowo.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 3/2 o pow. 1,12 ha, obręb Sarnowo, użytkowana rolniczo, oznaczona w ewidencji gruntów jako ŁVI- 0,48ha,RIVb- 0,57ha oraz N-0,07ha. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego ok. 7 km. Księga wieczysta OL1L/00027149/1.

 

Cena wywoławcza 20.000,00 zł. Wadium 2.000,00 zł.

Poprzednie przetargi: 14.11.2019r., 10.01.2020r., 31.03.2020r.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka przeznaczona jest na cele rolne.

 

Przetarg odbędzie się 26 maja 2020r. o godz. 1045 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 maja 2020r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274. w 17.

Lidzbark Warmiński 24.04.2020r.

IOŚ.6840.17.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 200/2 o pow. 0,2946 ha, obręb Rogóż. Działka w kształcie prostokąta w centrum miejscowości Rogóż. Odległość do Lidzbarka Warmińskiego ok. 6 km, sąsiaduje z zabudową usługową i mieszkaniową. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Nr 150/2020 z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie wykazu obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków Gminy Lidzbark Warmiński, nieruchomość wpisano pod poz. 35 jako cmentarz rzymskokatolicki, XIX w., nr rejestru zabytków A-1806 z 12.01.1987 r.

 Księga wieczysta OL1L/00019436/1.

 

Cena wywoławcza 15.000,00 zł. Wadium 1.500,00 zł.

Poprzednie przetargi: 14.11.2019r., 10.01.2020r., 31.03.2020r.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest jako Bp -tereny zurbanizowane

 

Przetarg odbędzie się 26 maja 2020r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 22 maja 2020r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274 w 17.

Lidzbark Warmiński 24.04.2020r.

IOŚ.6840.15.2019.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kierz.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 3 o pow. 0,3800 ha. Działka położona jest przy urządzonej drodze Kraszewo – Kochanówka. Księga wieczysta  OL1L/00028905/6.

 

Cena wywoławcza 15.000,00 zł. Wadium 1.500,00 zł.

Poprzednie przetargi: 14.11.2019r., 10.01.2020r., 31.03.2020r.

 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka oznaczona jest jako nieużytek z częściowo wyeksploatowanym złożem surowców okruchowych.

 

Przetarg odbędzie się 26 maja 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 22 maja 2020r. na konto bankowe PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274. w 17.

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen