ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 29.03.2018r.

GOŚ.6840.6.2018.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Drwęca.

Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 0,0474 ha położona
w centrum wsi Drwęca. Działka w kształcie prostokąta, zabudowana nieużytkowaną studnią głębinową. Instalacja wodna i elektryczna nieczynna. Otoczenie stanowią grunty rolne.

Księga wieczysta Nr OL1L/00029884/9.

Cena wywoławcza 4.500,00 zł, wadium 450,00 zł.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość przeznaczona była pod funkcję rolną.

Przetarg odbędzie się 08 maja 2018r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 02.05.2018r. do kasy Urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32-74 w. 17

Lidzbark Warmiński 29.03.2018r.

GOŚ.6840.3.2016.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha. Działki graniczą ze sobą tworząc jeden kompleks. Położone są przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej znajdującej się na sąsiednich działkach. Przy granicy południowej przebiega napowietrzna linia energetyczna SN.

Księga wieczysta OL1L/00027652/0.

Cena wywoławcza 250.000,00 zł + 23 % VAT, wadium 25.000,00 zł.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość oznaczona jest symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych , składów magazynów.

Przetarg odbędzie się 08 maja 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 02.05.2018r. na konto Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32-74 w. 17

Lidzbark Warmiński 29.03.2018r.

GOŚ.6840.1.2016.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

 

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/4 o pow. 0,1654 ha. Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta OL1L/00028553/3.

Cena wywoławcza 18.000,00 zł. Wadium 1.800,00 zł.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka przeznaczona jest na cele rolne.

Przetarg odbędzie się 08 maja 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 02.05.2018r. na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274. w 17.

Data: 22.03.2018 r.

Znak sprawy:  Z.271.1.2018

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż centrali telefonicznej SIGMA, stanowiącego własność
Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.).

Stan : używany
typ : SIGMA
producent: PLATAN Sp. z o.o.
rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza: 2284,11 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 11/100 ).

Cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 t. j. ze zm.).

Centrala telefoniczna SIGMA z roku 2008 obsługiwała 30 numerów wewnętrznych. Urządzenie użytkowane było na potrzeby Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński. W chwili demontażu urządzenie było sprawne.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na centralę telefoniczną SIGMA” w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 30), ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2018r. o godz. 1000.

 

Oferta powinna zawierać:
imię, nazwisko lub nazwę firmy
adres oferenta
telefon kontaktowy
ofertę cenową

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 12 kwietnia 2018r. do godz. 1000 w kwocie 22,84 zł, tj. gotówką w kasie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, p. Nr 20 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

 

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. Nr 30, w dniu 12 kwietnia 2018r. o godz. 1030.

 

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com
Komisja przetargowa odrzuca ofertę: jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Centralę telefoniczną będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć w miejscu jej przechowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Kołodziejczyk, pokój Nr 30, tel. (089)767 32 74 wew.66.

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Lidzbark Warmiński 08.03.2018r.

GOŚ. 6840.2.2018.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Zabudowana budynkiem gospodarczym nieruchomość oznaczona nr 26/5 o pow. 0,0104 ha położona w miejscowości Runowo. Działka położona jest w centrum wsi, zabudowana parterowym budynkiem gospodarczym o konstrukcji murowanej. Otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa. Działka położona jest przy drodze Runowo – Łaniewo.

 

Księga wieczysta OL1L/00015444/2.

Cena wywoławcza 4.000,00 zł. Wadium 400,00 zł.

 

Poprzednie przetargi: 26.02.2018r.

 

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele mieszkaniowe z przewagą zabudowy zagrodowej.

 

Przetarg odbędzie się 09 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 05.04.2018r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 17, tel./fax. 89 767 32 74. w 17.

 

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen