ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 31.03.2020r.

GOŚ.6840.18.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 31.03.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI SARNOWO.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 3/2 o pow. 1,1200 ha położona w obrębie Sarnowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00027149/1.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 25.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 31.03.2020r.

IOŚ.6840.17.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 31.03.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŻ.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 200/2 o pow. 0,2946 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019436/1.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 20.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 31.03.2020r.

GOŚ.6840.11.2018.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 31.03.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI IGNALIN.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 124/2 o pow. 0,1106 ha położona w obrębie Ignalin zapisana w księdze wieczystej OL1L/00029436/4.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 20.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 31.03.2020r.

IOŚ.6840.15.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 31.03.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI KIERZ.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 3 o pow. 0,38700 ha położona w obrębie Kierz zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028905/6.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 15.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Sygn. akt  BIN.2600.11.2020.KA

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza IV przetarg ofertowy

na sprzedaż ciągnika rolniczego MASSEY FERGUSON MF 3075,

 stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                    (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Parametry techniczne ciągnika rolniczego MASSEY FERGUSON MF 3075 :

DANE TECHNICZNE CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Rodzaj pojazdu

CIĄGNIK ROLNICZY

Marka

MASSEY FERGUSON

Typ

B85/4

Producent

MASSEY FERGUSON

Rok produkcji

1995

Silnik/numer:

PERKINS England/ AH31277*U668841Y*

Rodzaj silnika

ZS

Pojemność silnika

3990 cm3

Moc silnika

71 kW

Ilość cylindrów

4

Chłodzenie

Pośrednie

Masa własna

4480 kg

Napęd

4WD

OGUMIENIE

Przednie

MITAS 380×70 R24 jednorodne

Tylne

STOMIL 480×70 R34 jednorodne

 

Parametry techniczne ładowacza czołowego Hydrometal

DANE TECHNICZNE ŁADOWACZA CZOŁOWEGO

Marka

HYDROMETAL

Firma

HYDROMETAL Ostrów Mazowiecka Polska

Typ

AT-30

Rok zakupu

2011

Masa własna

485 kg

Max udźwig

1600 kg

Max udźwig na wysokość 1,0 m

1800 kg

Pojemność łyżki

2,2 m3

 

 

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł (słownie : czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Stan maszyny – dobry. Maszyna użytkowana przy remontach dróg gminnych. Wszystkie naprawy potwierdzone fakturami VAT (do wglądu).

Ofertę (w związku z epidemią wirusa COVID-19) należy przesłać wyłącznie za pomocą operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński z dopiskiem „Oferta na ciągnik rolniczy”. Termin składania ofert upływa 10.04.2020r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko lub nazwę firmy
 • adres oferenta
 • telefon kontaktowy
 • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 09.04.2020r.  w kwocie                 400 zł (słownie : czterysta złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy  Nr 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Otwarcie ofert  nastąpi on-line  w dniu   10.04.2020r.  o godz. 1015. Link do strony zostanie opublikowany na stronie www.gminalidzbark.com przed sesją otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub                                           w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną  przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż ciągnika rolniczego zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wartość umowy sprzedaży poza VATEM.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. ciągnik rolniczy  można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,  w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Nykiel  pokój Nr 15, tel. (089) 767 32 74 w.15.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Lidzbark Warmiński, 31.03.2020r.

 

 

 

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen