Czad – cichy zabójca
Czad – cichy zabójca
Licznik odwiedzin
 • 206599Odsłon razem:
 • 112Odsłon dzisiaj:
 • 1Aktualnie na stronie:

Sprzedaż i najem mienia

Lidzbark Warmiński 03.11.2017r.

GOŚ. 6840.22.2015.JK

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

 

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Blanki.

 

Działka gruntu nr 182/9 o pow. 1,2394 ha położona od południowej strony wsi Blanki, nad jeziorem Blanki. Otoczenie stanowią tereny przeznaczone pod rekreację oraz pod uprawy rolne. Kształt kompleksu nieregularny. Dostęp do jeziora przez pas holowniczy.

Księga wieczysta Nr OL1L/00034044/7.

 

Cena wywoławcza 250.000,00 zł + VAT. Wadium 25.000,00 zł.

 

Poprzedni przetarg: 15.05.2017r., 26.06.2017r., 07.08.2017r.

W obowiązującym  planie zagospodarowania ww. działka oznaczona  jest symbolem MT 3 – indywidualna zabudowa rekreacyjna i ZP – zieleń urządzona – teren plaży trawiastej i urządzeń sportowych.

 

Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2017r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 07.12.2017r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel./fax. 89 767 3274. w 17.

 

Blanki

 

Lidzbark Warmiński 03.11.2017r.

GOŚ.6840.3.2016.AK

                                              

Wójt Gminy

Lidzbark Warmiński

Ogłasza ROKOWANIA

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

 

Niezabudowane działki gruntu numer 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha. Działki graniczą ze sobą tworząc jeden kompleks. Położone są przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Na sąsiednich działkach znajduje się sieć wodociągowa, istnieje możliwość podłączenia. Przy granicy południowej przebiega napowietrzna linia energetyczna SN. Księga wieczysta OL1L/00027652/0.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość oznaczona jest symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych , składów magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 230.000,00 zł + 23 % VAT, zaliczka: 23.000,00 zł.         

Powyższe nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzone zostały w terminach: 30.05.2017r., 10.07.2017r., 21.08.2017r.

Rokowania na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzone zostały w terminach: 04.10.2017r.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w kopercie oznaczonej „Rokowania na zbycie nieruchomości nr 2/25 i 2/26 położonych w obrębie Markajmy” należy złożyć w pokoju nr 30 (sekretariat) Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński do dnia 11 grudnia 2017r. do godz. 15.30.

 

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów,            w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić na konto BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990 w terminie do dnia 11.12.2017r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
 • dowód wpłacenia zaliczki.

 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zaliczona zostanie na  poczet  ceny nabycia  nieruchomości,  pozostałym  uczestnikom  zwracana  jest w   terminie   3   dni   od   dnia zakończenia  rokowań. W  razie  uchylenia  się  uczestnika  który  wygrał  rokowania  od  zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka przepada.

Koszty wieczysto-księgowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników dnia 14 grudnia 2017r. o  godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1 w sali konferencyjnej nr 1.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis  z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone, choćby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pok.17, tel. 89 767 32 74 w. 17.

 

Markajmy

 

Lidzbark Warmiński 03.11.2017r.

GOŚ. 6840.1.2016.JK

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 2/4 o pow. 0,1654 ha.  Działka położona jest w centrum wsi, z możliwością zabudowy. Otoczenie stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka położona jest przy urządzonej drodze Runowo – Łaniewo. Księga wieczysta  OL1L/00028553/3.

 

Cena wywoławcza 25.000,00 zł. Wadium 2.500,00 zł.

 

Poprzedni przetarg: 15.05.2017r., 26.06.2017r., 07.08.2017r., 02.10.2017r.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w/w działka przeznaczona jest na cele rolne.

 

Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 07.12.2017r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel./fax. 89 767 3274 w. 17.

 

 

 

Runowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI KIA „Sorento”,

 STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ

 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

Znak sprawy : GKB.2600.1.2017.JU            Data : 19.09.2017r.

 

 

 

W III przetargu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

AUTO – HANDEL Usługi Transportowe – Pomoc Drogowa EXPORT – IMPORT Marian Pachciarek, ul. Piłsudskiego 93, 26-434 Gielniów, która zaoferowała cenę 3.101,00 zł (słownie: trzy tysiące sto jeden złotych).

 

 

Lidzbark Warmiński 24.08.2017r.

GOŚ.6840.3.2016.AK

                                              

WÓJT GMINY

LIDZBARK WARMIŃSKI

OGŁASZA ROKOWANIA

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

 

Niezabudowane działki gruntu numer 2/25 i 2/26 o łącznej powierzchni 2,1543 ha. Działki graniczą ze sobą tworząc jeden kompleks. Położone są przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Na sąsiednich działkach znajduje się sieć wodociągowa, istnieje możliwość podłączenia. Przy granicy południowej przebiega napowietrzna linia energetyczna SN. Księga wieczysta OL1L/00027652/0.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość oznaczona jest symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych , składów magazynów.

Cena wywoławcza nieruchomości: 230.000,00 zł + 23 % VAT, zaliczka: 23.000,00 zł.         

Powyższe nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzone zostały w terminach: 30.05.2017r., 10.07.2017r., 21.08.2017r.               

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w kopercie oznaczonej „Rokowania na zbycie nieruchomości nr 2/25 i 2/26 położonych w obrębie Markajmy” należy złożyć w pokoju nr 30 (sekretariat) Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński do dnia 2 października 2017r. do godz. 15.00.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów,            w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić na konto BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990 w terminie do dnia 02.10.2017r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
 • dowód wpłacenia zaliczki.

 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który wygra rokowania zaliczona zostanie na  poczet  ceny nabycia  nieruchomości,  pozostałym  uczestnikom  zwracana  jest w   terminie   3   dni   od   dnia zakończenia  rokowań. W  razie  uchylenia  się  uczestnika  który  wygrał  rokowania  od  zawarcia umowy notarialnej, wpłacona zaliczka przepada.

Koszty wieczysto-księgowe i notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników dnia 4 października 2017r. o  godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1 w sali konferencyjnej nr 1.

 Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis  z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.

Rokowania zostaną przeprowadzone, choćby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pok.17, tel. 89 767 3274 w. 17.

 

Markajmy

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
Znajdź nas na facebooku!
Znajdź nas na facebooku!
Pogoń za Kopernikiem
Pogoń za Kopernikiem
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Karta Dużej Rodziny
karta
KDR