ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi powyżej 30.000 euro

 Zamawiający : Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74

Przetarg nieograniczony na „Modernizację budynku komunalnego, mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4”

Sygnatura akt : OG.271.1.1.2015.KA


 

 06.03.2015r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Modernizację budynku komunalnego mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4”.

Zamawiający :

1. Nazwa : Gmina Lidzbark Warmiński
2. Adres : Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
3. Kod : 11-100
4. Miejscowość : Lidzbark Warmiński
5. Województwo : warmińsko-mazurskie

informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku komunalnego mieszkalnego w miejscowości Drwęca Nr 4” ogłoszonego w BZP pod numerem 22173-2015 w dniu 18.02.2015r. Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 prowZamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Remont i modernizację SUW w miejscowościach Morawa, Kraszewo, Runowo, Babiak oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kierz, Kochanówka, Kłębowo, Zaręby, Sarnowo”
Sygnatura akt: OG.271.1.2.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminalidzbark.com
________________________________________
Lidzbark Warmiński: Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Morawa, Kraszewo, Runowo, Babiak oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kierz, Kochanówka, Kłębowo, Zaręby, Sarnowo
Numer ogłoszenia w BZP: 30221 – 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Continue reading

Zamawiający  : Gmina Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74,  fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego w roku 2015 do zbiornika magazynującego  na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Sygnatura akt: OG.271.1.15.2014.KA

Data : 05.01.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego w roku 2015 do zbiornika magazynującego na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.
Sygnatura akt: OG.271.1.15.2014.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminalidzbark.com Continue reading

Zamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11- 100 Lidzbark Warmiński,
tel. 89 767-32-74, fax 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na
„Zakup i dostawę wielofunkcyjnego pługa odśnieżającego do koparko-ładowarki”
Sygnatura akt: OG.271.1.14.2014.KA

Data: 12.12.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen