ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi poniżej 30.000 euro

Data: 25.07.2014 r.
Zamawiający :                                                  
Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax 89 767 32 74
NIP 7431862715
REGON 510742787

2. Opis przedmiotu zamówienia :

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowościach: Miłogórze, Miejska Wola, Łaniewo, które zostały określone w opisie załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

 

2) Zakres robót: dostawa i montaż placu zabaw zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;

Plac zabaw w Miłogórzu:
*  Zestaw zabawowy ze ślizgiem– 1 sztuka

Plac zabaw w Miejskiej Woli:

*  Zestaw zabawowy ze ślizgiem– 1 sztuka

Plac zabaw w Łaniewie:

*  Huśtawka wahadłowa– 1 sztuka

Dostarczone w opisie zabawki muszą posiadać atesty dopuszczające je do użytku;

3. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia kart technicznych proponowanych urządzeń zabawowych
4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 września 2014 r.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
6. Kryterium oceny ofert – cena 100%.
7. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA: „Dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowościach Miłogórze, Miejska Wola, Łaniewo” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński  do dnia: 01.08.2013 r. lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 19. O wpływie decyduje data stempla pocztowego.
8. Wzór umowy – załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen