ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Przetargi poniżej 30.000 euro

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU  OFERTOWYM

NA „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ WE WSI MORAWA

 

                                     Data: 10.09.2019 r.

 1. Zamawiający:

Gmina Lidzbark Warmiński

Ul. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

NIP 7431862715

REGON 510742787

Tel. 89 767 32 74 w. 31

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy operacji pn. „Centrum Aktywności Lokalnej we wsi Morawa”. Powyższa operacja realizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 1/83, w miejscowości Morawa, gm. Lidzbark warmiński.

Operacja obejmuje zakup, dostawę i montaż następujących urządzeń:

 1. sprężynowiec– 2 sztuki
 2. karuzela krzyżakowa – 1 sztuka
 3. huśtawka podwójna – 1 sztuka
 4. zestaw zabawowy – 1 sztuka
 5. huśtawka równoważna – 1 sztuka
 6. tablica informacyjna – 1 sztuka
 7. kosz na śmieci – 1 sztuka
 8. ławka – 2 sztuka
 9. ogrodzenie drewniane placu zabaw (25 przęseł o dł. 2m), wysokość 1 m, przekrój słupków 12 cm, wys. słupków min. 1 m – 50 mb
 10. furtka drewniana o szer. 1 m – 1 sztuka
 11. Termin realizacji zamówienia:  od podpisania umowy do dnia 20.11.2019 r.
 12. Termin związania ofertą 6 miesięcy.
 13. Warunki płatności faktury: 14 dni od daty otrzymania faktury i podpisania bezusterkowego  protokołu odbioru robót.
 14. Materiały, z których będą wykonane urządzenia odporne na działanie warunków atmosferycznych: elementy drewniane wykonane z drewna klejonego, impregnowanego, zabezpieczonego impregnatem koloryzująco-grzybobójczym elementy dodatkowe i wykończeniowe: wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki zakryte plastikowymi kolorowymi „kapslami”, kolorowe wstawki (wypełnienia, daszki) z płyty HDPE, liny stalowe w oplocie polipropylenowym, ścianka wspinaczkowa z płyty  HDPE, podesty sklejka wodoodporna antypoślizgowa, Słupy konstrukcyjne zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa. Urządzenia montowane na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo osadzonych na betonowych fundamentach.
 15. Urządzenia posiadać muszą stosowne certyfikaty lub atesty.
 16. Sposób montażu: urządzenia muszą być zabetonowane w podłożu.
 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

III. Istotne warunki zamówienia:

Przedłożenie formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem oraz przedłożenie zdjęć lub kart technicznych urządzeń.

 1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 • nazwę i adres oferenta,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty,
 • maksymalny czas realizacji,
 • datęsporządzenia.                                                                                         

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta.

Ofertę można przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczyć osobiście.

 1. Miejsce i termin składania ofert: 

 Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA NA: „Centrum Aktywności Lokalnej we wsi Morawa” na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia na adres: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński do dnia 16.09.2019 r. godz. 10.00. O wpływie decyduje złożenia w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert droga elektroniczną oraz faxem.

 1. Wybór najkorzystniej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena – 60%

Gwarancja – 40% 

 

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: a) Punktacja dla kryterium „cena” obliczana będzie według wzoru: Cena (C)= cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej oferty x 60 b) Punktacja dla kryterium „gwarancja” obliczana będzie według wzoru: Gwarancja (G)= Okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach) / Okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich ofert (w miesiącach) x 40 Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Uwaga! Uwaga! Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie poda (nie wpisze) okresu gwarancji, oferta uznana będzie za nie spełniającą warunek udziału w postępowaniu i zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, ocena za to kryterium będzie równa ocenie przyznanej jak za zaproponowanie 60 miesięcznego okresu gwarancji. W przypadku wyboru takiej oferty, w umowie na wykonanie zadania obowiązywać będzie okres gwarancji podany w ofercie. 2)Punktacja oferty wyliczona zostanie według wzoru: P(punkty oferty) = C (punkty za cenę) + G (punkty za okres gwarancji) 3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane w kolejności uzyskanych punktów. Wynik zaokrąglony zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taki sam bilans punktów końcowych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

VII.  Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień: Paulina Barcikowska-Zubela  tel. 89 767 32 74        w. 31

 VIII.  Wybór oferty:

Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w formularzu ofertowym podlega odrzuceniu.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.

 1. Zamawiający :                                                    Data: 08.06.2016 r.
  Gmina Lidzbark Warmiński
  ul. Krasickiego 1
  11-100 Lidzbark Warmiński
  tel/fax 89 767 32 74
  NIP 7431862715
  REGON 510742787

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Blanki, które zostały określone w opisie załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
  2) Zakres robót: dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;

  Siłownia zewnętrzna Blanki:
  * wioślarz+pylon+prasa nożna– 1 sztuka
  * biegacz+pylon+orbit rek -1 sztuka
  * twister+wahadło-1 sztuka

Continue reading

Lidzbark Warmiński, dnia 19.01.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji
polegającej na modernizacji świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym nr 17
na działce 269/1 w miejscowości Kochanówka

Znak sprawy: FOS.2712.1.2016.RA

1. Zamawiający:
Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
Telefon (089) 767 32 74
e-mail: a.rasinska@gminalidzbark.com
NIP: 743-18-62-715
Faks (089)767 32 74
2. Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.).).
Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA O PRZETARGU OFERTOWYM.

Continue reading

Znak sprawy : OG.271.2.8.2015.KA                               Data : 22.12.2015r.

 

Dotyczy : wyjaśnienia treści zapytania ofertowego do przetargu ofertowego z dnia 21.12.2015r. na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualnych ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012r., poz.1529) dla potrzeb Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim

 

w przetargu ofertowym opublikowanym

na stronie internetowej www.gminalidzbark.com w dniu 21.12.2015r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:                   Gmina Lidzbark Warmiński

REGON:                                              510742787

NIP:                                                   743-18-62-715

Miejscowość                                      Lidzbark Warmiński

Adres:                                                ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen