ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Joanna Gowkielewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 142/2020 z dnia 14.01.2020r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku

Continue reading

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński będą obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany związane są z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów, oraz zwiększenia częstotliwości ich odbioru, co spowoduje zmianę stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także przejścia na indywidualny system odbioru odpadów.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen