ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
życzenia
informacja wpłaty

Admin

Lidzbark Warmiński 06.11.2018r.

GOŚ.6840.9.2018.KJ

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU Z DNIA 06.11.2018r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI ŁANIEWO.

 

 

  1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 324/2 o pow. 3,3900 ha położona w obrębie Łaniewo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028276/7.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł.
  3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
  4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

 

 

Z upoważnienia Wójta

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk

Lidzbark Warmiński, 05.11.2018 r.

RAPORT

z konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Konsultacje projektu dokumentu przeprowadzone zostały zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr VIII/58/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie konsultowania niektórych projektów prawa miejscowego.

W celu zebrania uwag i opinii organizacji nt. zapisów programu opublikowano dokument w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Lidzbark Warmiński w dniu 10.10.2018, wysłano informacje elektroniczne do organizacji pozarządowych z terenu gminy Lidzbark Warmiński umieszczono także ogłoszenie o konsultacjach na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

W wyznaczonym terminie 10.10.2018-31.10.2018 wpłynął jeden formularz zgłoszenia opinii lub uwag ze Stowarzyszenia „Razem dla Łaniewa” z siedziba w Łaniewie. Formularz wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 30.10.2018 r. Stowarzyszenie zgłosiło realizację autorskiej imprezy cyklicznej pn. „Festiwal Pieczonego Kartofla” jako imprezy gminnej dofinansowanej w ramach „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi”.

Organizacja przedsięwzięć promujących walory turystyczne gminy oraz promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych w formie warsztatów i festiwali, w które wpisuje się impreza cykliczna „Festiwal Pieczonego Kartofla”, była już ujęta w priorytetowych zadaniach publicznych (rozdział VI, pkt.3 i 4 Rocznego programu współpracy gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi), dlatego też projekt Programu w pierwotnej wersji został przekazany do uchwalenia Radzie Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Data: 19.10.2018 r.

Znak sprawy:  Z.271.1.2018

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż centrali telefonicznej SIGMA, stanowiącego własność

Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.).

Stan : używany

typ : SIGMA

producent: PLATAN Sp. z o.o.

rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza: 500 (słownie: pięćset złotych 00/100 ).

Continue reading

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen