ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

              Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2260 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Lp.

Nr działki
Obręb

Pow.
działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nr księgi wieczystej

1

6/8
Markajmy

4,2900 ha

 

Niezabudowana działka gruntu położona przy drodze krajowej nr 51 Lidzbark Warmiński – Bartoszyce, z którą graniczy od strony wschodniej. Kształt działki regularny. Działka o minimalnej deniwelacji. W zasięgu oddziaływania przebiega napowietrzna linia energetyczna SN i sieć wodociągowa.

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy” zatwierdzonym Uchwalą Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XII/100/11 z dnia 18 października 2011r. ww. działka jest oznaczona symbolem „MN”, „U”, „ZP”, „ZN”, „KDW” i znajduje się w terenie wielofunkcyjnym: zabudowy mieszkalno-usługowej, usługowej, zieleni urządzonej, zieleni naturalnej oraz dróg wewnętrznych.

470.000 zł
+ 23% VAT

sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OL1L/00019392/0

2

123/4
Runowo

0,1600ha

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku nr 51 w miejscowości Runowo. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z wc o ogólnej powierzchni użytkowej 30,7 m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,72 mb. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, c.o. oraz wodno-kanalizacyjną. Do lokau przynależy budynek gospodarczy drewniany o powierzchni 7,2 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 1780/10000.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele zabudowy mieszkalno-usługowej.

20.992 zł

sprzedaż nieruchomości w drodze pierwszeństwa nabycia

OL1L/00026913/1

3

123/4
Runowo

0,1600ha

Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku nr 51 w miejscowości Runowo. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o ogólnej powierzchni użytkowej 57,5 m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,72 mb. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, c.o. oraz wodno-kanalizacyjną. Do lokalu przynależy budynek gospodarczy drewniany o powierzchni 18,1 m2 oraz piwnica o powierzchni 2,8 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3683/10000.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej z przewagą zagrodowej.

60.000 zł.

sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OL1L/00026913/2

4

26/5

          Runowo

0,0140ha

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym parterowym o konstrukcji murowanej. Dach pokryty dachówką ceramiczną, oparty na ściance kolankowej o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 26,1 m2.

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej z przewagą zagrodowej.

4.000 zł

sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OL1L/000154444/2

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 14.12.2017r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.  

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2017 ROKU

Z ZAKRESU WSPOMAGANIA ROZOWJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH poprzez finansowanie lub dofinansowanie ich wkładów własnych w realizacji zadań własnych gminy współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/oferta nie podlega uzupełnieniu

1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo

Rodzina razem

TAK

brak

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie

Uzbrojenie osobiste strażaków OSP w Stryjkowie

TAK

brak

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie

ARTystyczne Stryjkowo

TAK

brak

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie

Uzbrojenie osobiste strażaków OSP w Runowie

TAK

brak

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu

Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rogóżu

TAK

brak

 

Brutus

Iskierka

Wera

 

Osoby zainteresowane adopcją, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 897673274 w.17 lub w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1 pok. 17.

herbUrząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu „Sołectwa pachnące ziołami” dofinansowanego w części przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie organizuje 2-dniowy wyjazd do Ziołowego Zakątka w Korycinach dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz dla osób, które mają w planach założenie i prowadzenie takiego gospodarstwa z następujących sołectw: Kłębowo, Wielochowo, Blanki, Suryty, Łaniewo.

Celem projektu jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego Podlasia, tradycji zielarskich, zrównoważonego rozwoju oraz możliwości zastosowania ekologicznych rozwiązań w swoich gospodarstwach agroturystycznych.

Termin wyjazdu to 3-4 lipiec 2017 r.

Wyjazd obejmuje:

  1. Zwiedzenie Ziołowego Zakątka w Korycinach oraz prowadzonego tam ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego.

Podczas pobytu:

– zwiedzenie gospodarstwa agroturystycznego Podlaski Ogród Ziołowy,

– udział w warsztatach ziołowych,

– własnoręczne wykonanie herbatek ziołowych.

– wspólnej destylacji olejku eterycznego z lawendy,
– prezentacja przetwarzania świeżych kwiatów, wykonywania bukietów do suszenia
 

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników projektu obwiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za udział w wyjeździe: 100,00 zł za osobę

 

Zgłoszenia proszę kierować do 20 czerwca 2017 r. na nr tel. (89)7673274 wew.31: Pani Agnieszka Rasińska, Pani Paulina Barcikowska-Zubel bądź e-maila: p.barcikowska@gminalidzbark.com z podaniem imienia, nazwiska, gospodarstwa agroturystycznego jakie jest reprezentowane oraz nr telefonu.

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2017 ROKU

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/oferta nie podlega uzupełnieniu

1.

Chrześcijańska Służba Charytatywna oddział Warmińsko-Mazurski

Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy

TAK

brak

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen