ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

Data: 22.03.2018 r.

Znak sprawy:  Z.271.1.2018

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż centrali telefonicznej SIGMA, stanowiącego własność
Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.).

Stan : używany
typ : SIGMA
producent: PLATAN Sp. z o.o.
rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza: 2284,11 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 11/100 ).

Cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 t. j. ze zm.).

Centrala telefoniczna SIGMA z roku 2008 obsługiwała 30 numerów wewnętrznych. Urządzenie użytkowane było na potrzeby Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński. W chwili demontażu urządzenie było sprawne.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na centralę telefoniczną SIGMA” w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 30), ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2018r. o godz. 1000.

 

Oferta powinna zawierać:
imię, nazwisko lub nazwę firmy
adres oferenta
telefon kontaktowy
ofertę cenową

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 12 kwietnia 2018r. do godz. 1000 w kwocie 22,84 zł, tj. gotówką w kasie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, p. Nr 20 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

 

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. Nr 30, w dniu 12 kwietnia 2018r. o godz. 1030.

 

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com
Komisja przetargowa odrzuca ofertę: jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Centralę telefoniczną będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć w miejscu jej przechowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Kołodziejczyk, pokój Nr 30, tel. (089)767 32 74 wew.66.

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2018 ROKU

Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Continue reading

Lidzbark Warmiński 08.03.2018r.

GOŚ. 6840.2.2018.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Zabudowana budynkiem gospodarczym nieruchomość oznaczona nr 26/5 o pow. 0,0104 ha położona w miejscowości Runowo. Działka położona jest w centrum wsi, zabudowana parterowym budynkiem gospodarczym o konstrukcji murowanej. Otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa. Działka położona jest przy drodze Runowo – Łaniewo.

 

Księga wieczysta OL1L/00015444/2.

Cena wywoławcza 4.000,00 zł. Wadium 400,00 zł.

 

Poprzednie przetargi: 26.02.2018r.

 

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele mieszkaniowe z przewagą zabudowy zagrodowej.

 

Przetarg odbędzie się 09 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 05.04.2018r. w kasie urzędu w godz. 9.00 – 14.00 lub na konto bankowe Bank BGŻ BNP Paribas S.A o/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie za ważnych powodów.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 17, tel./fax. 89 767 32 74. w 17.

 

 

Lidzbark Warmiński, 08.03.2018r.

GOŚ.6840.1.2018.JU

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż lokalu mieszkalnego w obrębie Runowo.

Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się na parterze budynku nr 51 w miejscowości Runowo położonym na działce nr 123/4 o pow.0,1600 ha. Lokal znajduje się w budynku 3 – rodzinnym wolnostojącym z 1930 roku, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, położonym w centrum wsi. Lokal o pow. użytkowej 57,5 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do budynku przynależy budynek gospodarczy o pow. 7,2 m2 wykonany w konstrukcji drewnianej. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 0,3683.

Do uzbrojenia technicznego lokalu należą: instalacja elektryczna, wodna, kanalizacja lokalna, ciepła woda – bojler. Centralne ogrzewanie lokalne – kotłownia w piwnicy.

 

Cena wywoławcza 50.000,00 zł., wadium 5.000,00 zł.

 

Poprzednie przetargi: 26.02.2018r.

 

W obowiązującym do dnia 31.12.2002r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej z przewagą zagrodowej.

 

Przetarg odbędzie się 09 kwietnia 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 05.04.2018r. na konto BGŻ. S.A O/Lidzbark Warmiński 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 17, tel./fax 89 767 32 74 w. 17.

 

 

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen