ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Admin

Nasza Kochanówka

Gmina Lidzbark Warmiński w okresie IX 2017-V 2018 zrealizowała projekt pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stabunity oraz Medyny, gmina Lidzbark Warmiński” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Kwota dofinansowania: 28 704,43 zł. Koszt całkowity operacji wyniósł: 50 211,46 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkurencyjności na wybór wykonawcy realizacji infrastruktury rekreacyjnej w dniu 25.01.2018 r. Gmina Lidzbark Warmiński zawarła umowę z firmą APIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław.

W ramach operacji wykonano plac zabaw w miejscowości Stabunity wyposażony                            w następujące urządzenia:

 1. bujak na sprężynie – 2 sztuki
 2. drążek potrójny – 1 sztuka
 3. drabina pozioma wolnostojąca – 1 sztuka
 4. huśtawka podwójna – 1 sztuka
 5. zestaw zabawowo – 1 sztuka,
 6. kosz do koszykówki – 1 sztuka
 7. kosz na śmieci – 1 sztuka
 8. tablica informacyjna – 1 sztuka

Teren placu zabaw został ogrodzony siatką oraz zamontowano furtkę.

W Medynach wykonano siłownię zewnętrzną wyposażona w następujące urządzenia:

 1. wyciąg górny – pylon-prasa nożna – 1 sztuka
 2. drabinka-pylon-surfer – 1 sztuka
 3. wioślarz – pylon-biegacz-1 sztuka
 4. kosz na śmieci – 1 sztuka
 5. tablica informacyjna – 1 sztuka.

Wykonane w ramach projektu infrastruktury rekreacyjne są otwarte, bezpłatne i ogólnodostępne dla mieszkańców Stabunit i Medyn.

Logo LGD

Gmina Lidzbark Warmiński w okresie IX 2017-V 2018 zrealizowała projekt pn. „Budowa sceny plenerowej w miejscowości Miłogórze, gmina Lidzbark Warmiński” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Kwota dofinansowania: 33 836,00 zł. Koszt całkowity operacji wyniósł: 53 176,49 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkurencyjności na wybór wykonawcy realizacji infrastruktury rekreacyjnej w dniu 25.01.2018 r. Gmina Lidzbark Warmiński zawarła umowę z firmą AGROMEG Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chopina 11, 11-220 Górowo Iławeckie.

W ramach operacji wykonano zadaszoną, drewnianą scenę o wymiarach 6,00 m x 7,00 m na fundamentach betonowych. Końcowego odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 18 maja 2018r. Wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji na wykonaną scenę.

Scena jest ogólnodostępna dla mieszkańców i stanowi miejsce służące rozwojowi kulturalno-rekreacyjno-turystycznemu w miejscowości Miłogórze.

 

 

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku z zakresu TURYSTYKI.

 

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zasadami wymienionymi poniżej.

Continue reading

 

 

Data: 20.04.2018 r.

Znak sprawy:  Z.271.1.2018

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż centrali telefonicznej SIGMA, stanowiącego własność

Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.).

Stan : używany

typ : SIGMA

producent: PLATAN Sp. z o.o.

rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza: 2284,11 (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 11/100 ).

Cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 t. j. ze zm.).

Centrala telefoniczna SIGMA z roku 2008 obsługiwała 30 numerów wewnętrznych. Urządzenie użytkowane było na potrzeby Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński. W chwili demontażu urządzenie było sprawne.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na centralę telefoniczną SIGMA w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 30), ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. Termin składania ofert upływa 7 maja 2018r. o godz. 900.

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko lub nazwę firmy

 • adres oferenta

 • telefon kontaktowy

 • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 7 maja 2018r. do godz. 900 w kwocie 22,84 zł, tj. gotówką w kasie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, p. Nr 20 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. Nr 30, w dniu 7 maja 2018r. o godz. 930.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

Komisja przetargowa odrzuca ofertę: jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Centralę telefoniczną będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć w miejscu jej przechowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Kołodziejczk, pokój Nr 30, tel. (089)767 32 74 wew.66.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen