ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Admin

W związku z pogarszającą się jakością ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH przyjmowanych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o., informujemy o kategorycznym zakazie wrzucania do wyżej wymienionej grupy odpadów woreczków foliowych oraz butelek.

Odpady te stanowią frakcje, które nie ulegają biodegradacji i tym samym ich obecność powoduje zwiększenie kosztów zagospodarowania.

Największy problem stanowią małe torebki foliowe, w których znajdują się np. obierki lub resztki jedzeni. Ich wysortowanie jest bardzo trudne i czasochłonne, a jednocześnie ich obecność powoduje spadek zainteresowania uprawnionych podmiotów do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.

Wybrane woreczki foliowe czy butelki nie nadają się do ponownego wykorzystania i kierowane są do przetworzenia jako składnik paliwa alternatywnego.

I n f o r m a c j a

o wznowieniu biegu terminów administracyjnych

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 16 maja 2020 r. (patrz niżej; dalej jako nowa ustawa) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) następuje zmiana zasad liczenia terminów procesowych.

Zgodnie z art. 46 punkt 20 nowej ustawy w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

 • 20) uchyla się art. 15zzr i art. 15zzs”;

Art. 76 nowej ustawy wskazuje, iż wchodzi ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem […] Dzień ogłoszenia to 15 maja 2020 r., więc ustawa wchodzi                          w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 16 maja 2020 r.

Art. 68 nowej ustawy określa, kiedy zaczynamy liczyć terminy, których bieg nie rozpoczął się i terminy zawieszone:

 1. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust.1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
 2. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
 3. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art.15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.
 4. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

 

Reasumując:

 

 1. Ustawa została opublikowana 15 maja !!! + 1 dzień = obowiązuje od 16 maja br. !!!
 2. od 16 maja – nie ma art. 15 zzs i 15 zzr, – liczymy terminy na starych zasadach we wszystkich sprawach „nowych”, tj. wpływających do organu od poniedziałku                    18 maja (16 maja to sobota zakładając, że w sobotę i w niedzielę nic nie wpłynęło                             do organu – liczy się data wpływu nie nadania).
 3. od 24 maja – zaczynamy liczyć terminy procesowe: te zawieszone i te, których bieg nie rozpoczął się we wszystkich sprawach „starych” tj. tych które wpłynęły do organu po 31 marca b.r. (uwaga na wyjątki które weszły w życie 18 kwietnia – patrzy komunikaty wcześniejsze), bowiem nowe przepisy zaczynają w tym zakresie obowiązywać (…) po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy – 16 maja + 7 dni – upływa 23 maja i następnego dnia tj. 24 maja zaczynamy liczyć terminy, których bieg nie rozpoczął się i zawieszone we wszystkich „starych sprawach”. Terminy liczmy dalej nie od nowa. Ustalamy, ile terminu na załatwienie każdej sprawy upłynęło przed wejściem w życie art. 15 zzs i 15 zzr i odejmujemy tę liczbę od ustawowego terminu załatwienia sprawy, zostaje nam termin w jakim sprawa winna być załatwiona. Sugeruję sporządzenie przez pracownika prowadzącego postępowania wewnętrznej notatki w każdej „starej sprawie” dotyczącej sposobu liczenia terminu. Pozwoli to na niepogubienie się z liczeniem terminów.
 4. Z racji tego, że liczenie terminów rozpoczyna się w niedziele 24 maja 2020 r. to terminy 7-dniowe lub 14-dniowe upływać będą odpowiednio 30 maja lub 6 czerwca 2020 r. (soboty). Warto zwrócić na to uwagę, gdyż 30 maja lub 6 czerwca 2020 r. jako soboty spowodują, że terminy takie upłyną nam w poniedziałek – odpowiednio 1 i 8 czerwca 2020 r. (art. 57 § 4 kpa – jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą).
 5. Zgodnie z art. 68 ust. 4 nowej ustawy czynności, o których mowa w art. 15zzr ust. 5 ustawy zmienianej w art. 46 – zachowują moc. Oznacza to, iż te czynności, które dokonała strona w trakcie trwania zawieszenia liczenia terminów są ważne i należy nadać im bieg, jeśli do tej pory nie było to zrobione, np. jeśli strona złożyła odwołanie – chociaż nie musiała – to należy je przekazać do organu II instancji.

Lidzbark Warmiński 26.05.2020r.

IOŚ.6840.18.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.05.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI SARNOWO.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 3/2 o pow. 1,1200 ha położona w obrębie Sarnowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00027149/1.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 20.000,00 zł.
 3. Do przetargu przystąpiło czterech uczestników.
 4. Cena osiągnięta w przetargu: 24.600,00 zł.
 5. Nabywcą nieruchomości został Pan Łukasz Baliński.

Lidzbark Warmiński 26.05.2020r.

IOŚ.6840.17.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.05.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŻ.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 200/2 o pow. 0,2946 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019436/1.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości 15.000,00 zł.
 3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
 4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nie wpłynęło wadium.

Lidzbark Warmiński 26.05.2020r.

IOŚ.6840.15.2019.RS

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.05.2020r.

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWOŚCI KIERZ.

 

 

 1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 3 o pow. 0,38700 ha położona w obrębie Kierz zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028905/6.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł.
 3. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.
 4. Cena osiągnięta w przetargu: 15.150,00 zł
 5. Nabywcą nieruchomości została firma BUDOKOP – KRUSZYWA Sp. z o.o z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

 

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen