ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Andrzej Bogdanowicz

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 19.04.2017 r. rozpatrzył rekomendację Komisji Konkursowej z dnia 19.04.2017 r.– ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016.1817 ze zm.) i przyznał dotację:

Zadanie: kultura fizyczna i sport, termin realizacji do końca 2017 r. Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017- 25.000,00 zł.

Na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta:

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol” przy SP Kraszewo na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – kwota dotacji: 25.000,00 zł

         
   
           

W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy Lidzbark Warmiński w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U.2016.1817, ze zm.), przyznaje się dotację na realizację zadania pn: według poniższej tabeli:

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (w zł.)

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie

MDP naszą przyszłością – organizacja 2-tygodniowego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Runowie 2017r

2.000,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków MDP w Stryjkowie

2.000,00

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu

Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP Rogóż

 

2.000,00

 

 

Zgodnie z decyzją znak: HK 4020.2.145.2016 z dnia 30.03.2017 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim informujemy, że jakość wody w pobranej dnia 14 marca 2017 r., w ramach kontroli wewnętrznej próbce wody uzdatnionej z SUW w Morawie, odpowiada normom sanitarnym w zakresie kwestionowanych parametrów mikrobiologocznych.

Przyznaje się dotację na realizację wniosków w ramach inicjatywy lokalnej według poniższej tabeli:

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (w zł.)

1.

Mieszkańcy wsi Bugi

Ogrodzenie boiska wiejskiego

8.500,00

2.

Mieszkańcy sołectwa Jagoty

Zakup sprzętu służącego prawidłowemu utrzymaniu zieleni oraz małej architektury (rzeźba, altana) na terenie wsi Jagoty

3.000,00

3.

Mieszkańcy sołectwa Blanki

Wspólnie dbamy o naszą wieś

5.669,00

4.

Mieszkańcy sołectwa Wróblik

Częściowe zagospodarowanie placu we Wróbliku

5.000,00

5.

Mieszkańcy sołectwa Sarnowo

Sarnowo nasza wieś

4.600,00

6.

Mieszkańcy wsi Stryjkowo

Zielona przestrzeń

2.270,00

7.

Mieszkańcy Koniewa

Postawienie i wyposażenie drewnianej wiaty w miejscowości Koniewo

5.040,00

8.

Mieszkańcy wsi Nowa Wieś Wielka

Ogrodzenie placu Gminnego

2.600,00

9.

Mieszkańcy, Rada Sołecka Babiak

Relaksujemy się

3.300,00

 

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen