ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Andrzej Bogdanowicz

 prowZamawiający: Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Remont i modernizację SUW w miejscowościach Morawa, Kraszewo, Runowo, Babiak oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kierz, Kochanówka, Kłębowo, Zaręby, Sarnowo”
Sygnatura akt: OG.271.1.2.2015.KA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.gminalidzbark.com
________________________________________
Lidzbark Warmiński: Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Morawa, Kraszewo, Runowo, Babiak oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kierz, Kochanówka, Kłębowo, Zaręby, Sarnowo
Numer ogłoszenia w BZP: 30221 – 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Continue reading

Znak sprawy: DR.7226.7.2015.NT
Data: 24.02.2015 r.

WYJAŚNIENIE
Dotyczy: Opracowanie dokumentacji „Przebudowa odcinka drogi gminnej 117016 N w miejscowości Pilnik”

Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim w związku z wpłynięciem zapytania dotyczącego w/w zadania, poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: „Prosimy o zamieszczenie załącznika graficznego przedstawiającego odcinek drogi gminnej objęty przebudową.”
Odpowiedź: Zamawiający, udostępnił mapę z orientacyjnym zakresem branży drogowej – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2: „Jaka jest długość drogi gminnej objęta przebudową?”
Odpowiedź: Długość drogi gminnej, którą należy objąć opracowaniem, przedstawia załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3: „Czy oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa mają być zaprojektowane na całym odcinku objętym przebudową?”
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 4: „Prosimy wskazać miejsce zrzutu wód deszczowych.”
Odpowiedź: Zaprojektowanie miejsca zrzutu wód deszczowych leży po stronie projektanta.

Pytanie nr 5: „Prosimy określić ilość działek do podziału. Kto ponosi koszty podziału działek: Zamawiający czy Wykonawca?”
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje maksymalnie 5 podziałów. Koszty podziału działek leżą po stronie Wykonawcy.

Znak sprawy: DR.7226.7.2015.NT
Data: 23.02.2015 r.

WYJAŚNIENIE
Dotyczy: Opracowanie dokumentacji „Przebudowa odcinka drogi gminnej 117016 N w miejscowości Pilnik”

Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim w związku z wpłynięciem zapytania dotyczącego w/w zadania, poniżej udziela odpowiedzi: Continue reading

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa odcinka drogi gminnej 117016 N w miejscowości Pilnik”.

Znak sprawy: DR.7226.7.2015.NT                        Data: 18.02.2015 r.

1.    Zamawiający :
Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
Telefon (089) 767 32 74
e-mail: t.nykiel@gminalidzbark.com    
NIP: 743-18-62-715
Faks (089)767 32 74 Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen